Good Move: Een nieuw gewestelijk mobiliteitsplan

Op 4 april 2019 keurde de Brusselse regering in eerste lezing het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Good Move goed. Dit plan, gedragen door Brussel Mobiliteit en samen gecreëerd met alle mobiliteitsactoren sinds 2017, streeft ernaar de mobiliteitsstrategieën tot 2030 te definiëren. Tussen 17 juni en 17 oktober kunnen alle Brusselaars hun opmerkingen geven tijdens het openbaar onderzoek. Hoe dit plan tot stand is gekomen en wat het inhoudt, ook voor Schaarbeek, daar gaan we in dit artikel verder op in?

 

Het plan Good Move zet een globale en transversale visie uit op het Gewest voor de komende 10 jaar. Ze identificeert de grote uitdagingen zoals de bevolkingsgroei, de vervuiling, de geluidshinder, de leveringen…  Om dit plan uit te werken, werkte Brussel Mobiliteit sinds 2017 samen met alle mobiliteitspartners binnen en buiten Brussel, maar ook met verschillende studiebureaus binnen het kader van een uitgebreid participatief proces.

Het plan baseert zich op 6 pijlers:

  1. Good Neighbourhood (een goede buurt): Een betere openbare ruimte, verkeersluwe wijken, algemene zone 30, …
  2. Good Network (een goed netwerk): Elke weg een specifieke rol, heraanleg grote assen, een fiets- en wandelnetwerk, beter openbaar vervoer, …
  3. Good Service (een goede dienstverlening): Een betere kwaliteit van de vervoersdiensten, een flexibel mobiliteitsaanbod (Mobility as a Service), overstapknopen, parkeerbeleid, …
  4. Good Choice (goede keuzes): De keuze voor duurzame mobiliteit, het parkeerbeheer, variabele vervoerstarieven, rationaliseren van de leveringen, sensibiliseren, …
  5. Good Partner (goede partners): Gewest als organiserende mobiliteitsautoriteit in constructief partnerschap met de gemeenten, burgerparticipatie bij mobiliteits- en openbare ruimteprojecten, …
  6. Good Knowledge (goede kennis): Beleidsevaluatie, gegevens verzamelen en analyseren, kwantitatieve en kwalitatieve gebruikersenquêtes, communicatie, …

En voor Schaarbeek?

Uw mening interesseert ons!

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek, kunnen het ontwerpplan en het milieueffectenrapport worden gedownload via www.goodmove.brussels.

Alle documenten kunnen ook geraadpleegd worden op het onthaal van de Gemeentehuis, Colignonplein, 1030 Brussel

  • van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u en donderdag tussen 16u30 en 19u
  • Technische inlichtingen over het dossier kunnen bekomen worden op maandag tussen 9u tot 12u.

Alle opmerkingen en suggesties kunnen gericht  worden ten laatste op 17/10/2019 :

  • schriftelijk of tegen ontvangstbericht aan Brussels Mobiliteit – Directie Beleid – Openbaar onderzoek “Good Move” – Vooruitgangstraat 80  1035 Brussel
  • Via www.goodmove.brussels (online formulier)

Een kopie van deze opmerkingen kan gestuurd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen - Gemeentehuis - Bureau 2.05 - Colignonplein - 1030 Schaarbeek of via mail : oo@schaarbeek.be

 

Na het openbaar onderzoek zal de Brusselse regering het nieuwe gewestelijk mobiliteitsplan definitief goedkeuren. Brussel Mobiliteit ondersteunt de verschillende betrokken partners en de 19 gemeenten om het plan Good Move te realiseren.

De gemeente Schaarbeek zal haar nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan op Good Move baseren. De gemeente zal hiervoor werken met een participatief proces. We houden u op de hoogte!