Wettelijke meldingen en privacy

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN  VOOR DE WEBSITE EN DE PERSOONLIJKE RUIMTE

De toegang tot de website (www.schaarbeek.be) en de Persoonlijke Ruimte van de gemeente Schaarbeek alsook het gebruik hiervan zijn onderworpen aan de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de website op gelijk welke manier te gebruiken.

1. Bestaansreden van de site

De website van de gemeente Schaarbeek (www.schaarbeek.be) is bedoeld als informatie- en communicatiemiddel voor de Schaarbeekse bevolking en voor alle andere personen die persoonlijk of beroepsmatig belangstelling hebben voor de gemeentelijke actualiteit, evenementen en diensten die op het Schaarbeekse grondgebied worden aangeboden. Geleidelijk aan moet ze ook een heus dienstenplatform voor de burger worden. Daarom gaat ze gepaard met de invoering van een Persoonlijke Ruimte waarmee de burger een maximaal aantal formaliteiten online kan uitvoeren.

De informatie op de gemeentelijke website (www.schaarbeek.be) is van algemene aard.

Ze betreft dus geen specifieke of persoonlijke situaties en ze mag niet als juridisch, professioneel of persoonlijk advies voor de gebruiker worden beschouwd.

Als u persoonlijk of specifiek advies nodig heeft, moet u altijd de bevoegde diensten van de gemeente Schaarbeek contacteren. De informatieverantwoordelijke kan u helpen de bevoegde persoon of dienst te vinden binnen het gemeentebestuur (e-mail: info@1030.be).

Hierbij moet worden benadrukt dat de informatie en de documenten op de website van de gemeente (www.schaarbeek.be) en in de Persoonlijke Ruimte niet als een authentieke reproductie van officieel goedgekeurde teksten mogen worden beschouwd. Alleen de officiële teksten, gepubliceerd overeenkomstig artikel 112 & 114 van de nieuwe gemeentewet, zijn authentiek alsook elk document dat opgemaakt is overeenkomstig een specifieke wetgeving (bijvoorbeeld de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van natuurlijke personen). In geval van verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst zal de officiële gedrukte tekst, bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief (artikel 114 van de nieuwe gemeentewet) en opgenomen in het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad voorrang hebben.

Hierna zullen de website van de gemeente (www.schaarbeek.be) en de Persoonlijke Ruimte “de Site” worden genoemd.

Aan het gebruik van de Site zijn enkele algemene voorwaarden verbonden, die hieronder worden beschreven. Door gebruik te maken van de Site verklaart u de algemene gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

2. Contactgegevens

De verantwoordelijke voor de website van de gemeente (www.schaarbeek.be) en de Persoonlijke Ruimte is de gemeente Schaarbeek, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, gevestigd te 1030 Schaarbeek, Colignonplein (02/744.75.11 – info@1030.be).

Als u opmerkingen heeft met betrekking tot:

  • het gebruikskader van de Site
  • de authenticatie van de gebruiker
  • de verklaring over de persoonlijke ruimte of de verwerking hiervan,

Dan kunt u het callcenter van de gemeente contacteren (02/244.71.11 – info@1030.be).

De hosting, het technische onderhoud, het beheer van de Site en de updates worden verzekerd door webmaster@schaarbeek.irisnet.be.

3. Toepasselijk recht

De Site is gevestigd in België en valt onder de Belgische wetgeving. Wanneer u de Site gebruikt, aanvaardt u dat uw gebruik en elke informatie hierop ook onder de Belgische wetgeving vallen. In geval van een geschil aanvaardt u dat dit geschil door de Rechtbanken & Hoven van het arrondissement Brussel zal worden beslecht.

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens via de Site is conform de bepalingen van de wet d.d. 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens alsook de nieuwe gemeentewet.

Het gebruik van de Site valt ook onder de specifieke wetgevingen (internationale, Europese, federale, gewestelijke of gemeentelijke) in verband met elke aanvraag die via de Persoonlijke Ruimte wordt gedaan.

4. Onderbreking en wijziging van de dienst

De gemeente kan niet garanderen dat de Site volledig vrij zal zijn van technische problemen.

In geval van onderbreking van de dienst om gelijk welke reden kan de gebruiker zich richten tot het callcenter van de gemeente Schaarbeek (02/244.71.11 – info@1030.be). De gemeente is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onderbreking van de dienst. Ze behoudt zich overigens het recht voor om de dienst te onderbreken om gelijk welke reden en zonder dit te moeten rechtvaardigen, en ze kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van onderbrekingen.

De gemeente Schaarbeek behoudt zich het recht voor om de informatie, het ontwerp en de diensten op de Site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit enige verantwoordelijkheid van harentwege inhoudt. Alle mogelijke inspanningen zullen worden geleverd om de aangebrachte wijzigingen voorafgaandelijk bekend te maken.

5. Verwerking van gegevens

De verwerking van geïnformatiseerde gegevens en formulieren gebeurt overeenkomstig de Belgische wetgeving. De maatregelen in verband met de papieren verklaring gelden ook voor de elektronische verklaring, tenzij anders bepaald door de gemeente Schaarbeek. De bevoegde medewerkers van de gemeente kunnen de geïnformatiseerde gegevens opvragen uit het verwerkingsmedium.

In het kader van de verwerking van gegevens op de Site, waaronder meer bepaald de aanvragen via de Persoonlijke Ruimte, behoudt de gemeente zich het recht voor om de verstrekte gegevens te verifiëren. Ze kan deze eventueel corrigeren, weigeren om de aanvraag uit te voeren of de aanvraag verwerpen, meer bepaald wanneer deze onvolledig is, niet overeenstemt met de officiële gegevens of de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wetgeving betreffende de aanvraag.

6.Aansprakelijkheid

De gemeente Schaarbeek ziet er op toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct, exhaustief en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen fouten voorkomen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de op de Site verspreide informatie fouten zou bevatten of als bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zullen de gemeentediensten alles in het werk stellen om deze situatie zo snel mogelijk te verhelpen.

De gemeente Schaarbeek spant zich in om de Site te beveiligen met alle redelijke middelen en eventuele storingen als gevolg van technische fouten zoveel mogelijk te beperken.

De gemeente Schaarbeek kan echter niet de mogelijkheid uitsluiten dat kwaadwillige technische handelingen of niet-toegestane tussenkomsten zullen voorvallen. Daarom kan ze niet garanderen dat de toegang tot de Site niet zal worden onderbroken of verstoord wegens dergelijke problemen.

De gemeente Schaarbeek wijst elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van websites of de ter beschikking gestelde informatie op websites waarnaar de Site verwijst.

Bovendien kan de gemeente Schaarbeek geenszins aansprakelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site of de ter beschikking gestelde informatie hierop. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor elke eventuele schade aan zijn computersysteem of elk verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

7. Bescherming van persoonsgegevens

De gegevens die u via de Site verstrekt, worden enkel gebruikt om u correct te identificeren op het moment waarop u een verklaring doet en om deze verklaring daadwerkelijk in te vullen. Door deze persoonsgegevens te verstrekken verklaart u zich formeel akkoord met het feit dat de gemeente Schaarbeek gemachtigd is om deze gegevens te verwerken, teneinde deze aan de bevoegde diensten te verstrekken en uw aanvraag te behandelen.

De elektronische verklaring op deze site, ingevuld en verzonden in overeenstemming met de daarop voorkomende aanwijzingen, wordt gelijkgesteld met een gewaarmerkte, gedateerde en ondertekende verklaring op papier. Ze heeft dezelfde juridische gevolgen behoudens de wettelijke uitzonderingen of tenzij anders bepaald door de gemeente Schaarbeek. Dit geldt ook voor verklaringen door gevolmachtigden van natuurlijke rechtspersonen, gevolmachtigd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen of de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen.

In het bijzonder vestigen we uw aandacht op de volgende elementen:

- In het kader van uw formaliteiten kunt u meer bepaald de volgende persoonsgegevens verstrekken:

  • Uw naam en voornaam;
  • Uw domicilie of verblijfplaats;
  • Uw gezinssituatie;
  • Uw contactgegevens, waaronder uw e-mailadres;
  • Uw geboortedatum;
  • Uw rijksregisternummer;
  • Uw nummerplaat.

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u uw persoonsgegevens altijd inkijken en deze gratis verbeteren door het callcenter te contacteren (02/244.71.11 – info@1030.be).

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is het College van Burgemeester en Schepenen. De functionaris voor de gegevensbescherming is Karim YAHYAOUI. Deze laatste kan u een antwoord geven op alle vragen in verband met de verwerking van uw e-mail en de daaraan verbonden persoonsgegevens.

8. Cookies

Voor statistische doeleinden maakt de website van de gemeente Schaarbeek gebruik van cookies. Deze laten geen enkele identificatie toe. Integendeel, zo kan anonieme informatie worden verkregen, bijvoorbeeld over de browser en het besturingssysteem die worden gebruikt, over het aantal bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, ...

Elke surfer kan bezwaar aantekenen tegen het gebruik van cookies door zijn browser te configureren; in dat geval kunnen bepaalde functies van de Site niet optimaal werken.

9. Auteursrechten

Tenzij anders bepaald is de informatie die u op of via de Site vindt, vrij van auteursrechten. De informatie mag gratis worden gebruikt, maar met vermelding van de bron en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Wanneer een voorafgaande toestemming vereist is voor het gebruik of de reproductie van bepaalde informatie, zullen de gebruiksgrenzen uitdrukkelijk worden vermeld. Voor het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (waaronder meer bepaald: afbeeldingen en video’s) is altijd een voorafgaande goedkeuring nodig.

De gemeente Schaarbeek behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de website (www.schaarbeek.be) en de Persoonlijke Ruimte voor, tenzij anders aangegeven. Bepaalde informaticatoepassingen en grafische elementen die op of via de Site te raadplegen zijn, worden door derden verstrekt en kunnen onder het auteursrecht vallen; dit beperkt de gebruiks- en reproductiemogelijkheden ervan en maakt dat de voorafgaande toestemming van de auteur vereist is.

De gemeente Schaarbeek verbindt zich ertoe om Boek XI (intellectuele eigendom) van het Wetboek van Economisch Recht na te leven, alsook de Berner Conventie van 9 september 1886 voor de bescherming van letterkunde en kunst.

De gemeente kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-naleving van deze wetgeving door gebruikers van de Site.

10. Reproductierecht

De volledige Site valt onder de Belgische en internationale wetten inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Voor elke kopie van pagina’s van de Site, die niet vrij is van auteursrechten, moet de toestemming van de gemeente Schaarbeek worden bekomen, alsook van elke andere houder van auteursrechten; ze moet ook het reproductierecht van de gemeente vermelden.

De reproductie, de verspreiding, de verkoop, de vertaling, de transformatie, het gebruik of elke andere tussenkomst voor commerciële of publieke doeleinden in de zin van het auteursrecht is uitdrukkelijk verboden. Het is verboden om de informatie op deze site op te slaan in een databank. De automatische cache is de enige uitzondering hierop.

11. Hypertekstlinks

De Site bevat links naar andere websites. Deze websites, waarvan het adres regelmatig wordt gecontroleerd, maken geen deel uit van deze Site. De administratieve diensten van de gemeente die instaan voor de Site, zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. De gemeente wijst elke verantwoordelijkheid af voor de daar vermelde informatie.

De Site kan, al dan niet met medeweten van de gemeente, aan andere sites, sociale netwerken of platformen op internet zijn gelinkt via hypertekstlinks. De gemeente Schaarbeek wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor de informatie op deze andere sites.

De website (www.schaarbeek.be) en de Persoonlijke Ruimte van de gemeente Schaarbeek kunnen links bevatten naar andere websites van overheden, instanties en organisaties waarover het gemeentebestuur geen enkele technische of inhoudelijke controle heeft. De gemeente Schaarbeek kan dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud en evenmin met betrekking tot de beschikbaarheid van deze websites.

12. Vertalingen

De Franse, Nederlandse en Engelse vertalingen worden verzekerd door de administratieve diensten van de gemeente Schaarbeek of door een extern vertaalbureau. Deze vertalingen kunnen enkel worden gewaarmerkt overeenkomstig de wet op het gebruik van talen in bestuurszaken.

13. Varia

De gemeente Schaarbeek behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de vertrouwelijkheidsverklaring aan te vullen, te verbeteren en te wijzigen door middel van een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de website. Door de Site te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze wijzigen.

De algemene voorwaarden en de vertrouwelijkheidsverklaring werden voor het laatst gewijzigd en herzien op 17/01/2019.