Rekeningen 2022

Beraadslaging

Officieel document van goedkeuring van de jaarrekeningen 2022

Beraadslaging (100.4 KB)

Basisdocumenten

Resultaat van de technische  afsluiting. Deze bruto resultaten omvatten :

  • in een 1ste deel de gegevens van de algemene boekhouding, samengesteld uit
    • de balans die de boekhoudkundige situatie van het patrimonium weergeeft -gebouwen, wegen, financiële deelnemingen, schuldvorderingen, thesaurie, reserves, voorzieningen, schulden, enz... -
    • de resultatenrekeningen die de bewegingen van de courante exploitatie opneemt en de schommelingen van het patrimonium;
  • in het 2de deel (de begrotingsrekening), de gegevens van de begrotingsboekhouding, die een verslag is van de uitvoering, artikel per artikel, van de begroting. De inhoudstafel detailleert de rubrieken van dit document.

Er staan natuurlijk bijkomende en meer gedetailleerde verklaringen in het deel "analyse en commentaren van de jaarrekeningene".

Analyse en commentaren

"In de deel ‘verslag algemene boekhouding', vindt men de door de  gemeenteambtenaren opgestelde commentaren en beschouwingen van de cijfers. Deze commentaren zijn tweetalig, in tegenstelling tot de andere delen. De andere delen van het analyse worden inderdaad samengesteld uit een verwerking van de bruto cijfers van de jaarrekeningen.  Zij werden niet vertaald,enerzijds om het onderwerp te beperken en  anderzijds om de termijn  voor het indienen van de rekeningen te kunnen naleven. Deze vertaling  is zeer arbeidsintensief en, vooral vrij overbodig  vermits het hier voornamelijk gaat over bruto  gegevens , cijfers, grafieken en/of tabellen."

Deze documenten hernemen op een  meer synthetische de cijfers van de rekeningen (tabellen en grafieken). Enkele grote  groepen van functies worden geïsoleerd om hun lezing en hun interpretatie makkelijker weer te geven. Bovendien worden er enkele  commentaren aangebracht. De gegevens overgenomen uit de rekeningen worden enkel in het Frans vermeld. De  commentaren zijn aanwezig in het Frans en in het Nederlands.

Verplichte bijlagen

Als bijlage bij de rekeningen, moeten ook enkele lijsten worden vermeld.

Het gaat hier om de kastoestanden  bij het begin en het einde van het dienstjaar, zowel als de overdrachten van kredieten naar 2023.

Deze overdrachten gaan voornamelijk over de verbintenissen met derden (overeenkomsten, bestelbons, enz..) waarvoor nog geen faktuur,  ereloonnota, of ieder ander stuk dat recht zou geven op uitbetaling ten laste van het begrotingskrediet dat werd overgedragen.