Gezondheidsbevordering op school

De school is de plaats waar kinderen het merendeel van hun tijd doorbrengen. Het is dan ook van essentieel belang dat het een gezonde en aangename leefomgeving is waar het kind kan opbloeien en zich goed kan voelen. Een gezonde geest in een gezond lichaam!

 

école n°17 - potager

 

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Het welzijn van kinderen hangt af van de manier waarop ze omgaan met hun vrienden, ouders, leraren, in de buurt, thuis en op school.

In 2001 en 2002 zette de gezondheidsbevordering op school een grote stap voorwaarts in de Franstalige Gemeenschap, met de goedkeuring van het Decreet betreffende de Gezondheidsbevordering op School. Dit decreet voorziet in een ruimere gezondheidsaanpak dan die van een eenvoudig medisch toezicht.

Het wil verschillende projecten met een collectieve aanpak ondersteunen die streven naar een aangename, respectvolle schoolomgeving voor iedereen, waar men kan communiceren, kan opbloeien en zich goed kan voelen.

Het takenpakket van de dienst Gezondheidsbevordering op School (GBS) omvat:

  • gezondheidsbalansen,
  • bevordering van gezondheid op school,
  • vaccinatie,
  • voorkoming en bestrijding van overdraagbare ziekten,
  • het opstellen van een gestandaardiseerd systeem voor het verzamelen van gezondheidsgegevens.

Er bestaan tal van partnerschappen met de PMS-centra, gezinsplanning Josaphat, AzG, Artsen van de Wereld, medische huizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, behandelende artsen, consultaties met Kind & Gezin, enz.

De gezondheidsbalansen

De medische opvolging van leerlingen omvat individuele gezondheidsbalansen, afhankelijk van hun niveau, waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie van hun groei (IMC) en waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de opsporing van gezondheidsproblemen in verband met hun leeftijd (gewicht, lengte, zicht, gehoor, voeding, slaap, verslaving, …).

Voor elke leerling worden verscheidene gezondheidsbalansen opgemaakt: 2 in de kleuterschool, 3 tussen het 1ste en het 6de lager, en 2 of 3 in het secundair.

Bijkomende gezondheidsbalansen, wegens specifieke of onvoorziene risico’s en met het oog op gelijke kansen op het vlak van gezondheid, zijn ook mogelijk.

Gezondheidsbevordering op school

Sinds 2014 heeft het GBS-team een dienstenproject lopen rond voeding en water als enige drank. Doel is de schoolbevolking (volwassenen en kinderen) te sensibiliseren voor een gezonde en evenwichtige voeding, ermee rekening houdend dat de school en volwassenen rolmodellen zijn. Een goede raad voor zowel kinderen als volwassenen: kies voor water in plaats van lightdranken of gesuikerde dranken!

Het team van verpleegsters organiseert ook animaties rond verschillende thema’s (voeding, verslaving, voorlichting rond gevoels- en seksleven, algemene en tandhygiëne,...), afgestemd op hun leeftijd, behoeften en risico’s in verband met hun leeftijd.

Een gezondheidsbevorderende schoolomgeving wordt ook mogelijk gemaakt door het jaarlijkse bezoek aan de lokalen van een schoolarts die verantwoordelijk is voor de school.

In het hoger, niet-universitair onderwijs organiseert de dienst een gezondheidspunt. Dit is een gratis permanentie waar iedereen terecht kan, voor een gesprek en dialoog, voor doorverwijzing naar een curatieve medische zorg indien nodig, en voor het beheer van eventuele dringende gevallen.

enfant qui boit de l'eau

Vaccinatie

De uitvoering en bevordering van vaccinatie afhankelijk van de leeftijd gebeuren uitsluitend op verzoek van de ouders voor minderjarige kinderen en op verzoek van de leerling indien die meerderjarig is.

Tot 6 jaar kan de vaccinatie worden uitgevoerd bij de behandelende arts of bij Kind & Gezin.

De dienst GBS staat in voor consultaties bij Kind & Gezin, organiseert inhaalvaccinaties en voorziet vaccins voor nieuwkomers.

Ook worden vaccinatiesessies gehouden afhankelijk van de leeftijd, met het oog op een volledig vaccinatieschema.

Voorkoming en bestrijding van overdraagbare ziekten

Van zodra een geval van overdraagbare ziekte wordt gemeld aan de dienst GBS, bezorgt de arts of de verpleegster aan het schoolbestuur de nodige informatie over de ziekte en de maatregelen die moeten worden genomen ten overstaan van de andere leerlingen die in contact kwamen met deze ziekte.

Als het om een ziekte met meldingsplicht gaat, bezorgt de dienst GBS informatie aan de gezondheidsinspectie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Opstellen van een gestandaardiseerd systeem voor het verzamelen van gezondheidsgegevens

Ieder jaar deelt de dienst GBS aan Kind & Gezin bepaalde medische gegevens mee (gewicht, lengte, zicht of andere), afhankelijk van het klasniveau, om de gezondheidsbehoeften te bepalen en om een gemeenschapsbeleid uit te werken voor de gezondheid van jongeren.

Deze gegevens maken analyses over de gezondheidsevolutie van kinderen van schoolgaande leeftijd en vergelijkingen tussen regio’s mogelijk.