De gemeentebegroting van Schaarbeek voor 2023

De gemeentebegroting van Schaarbeek voor 2023 komt er in een context die wordt bemoeilijkt door tal van crisissen die de uitgaven voor bepaalde posten doen stijgen, terwijl ook de globale prijsinflatie structureel weegt op de financiën. Het resultaat? Een begroting die de investeringen op peil houdt, de werkingskosten binnen de perken houdt en de bevolking van Schaarbeek beschermt.

Aan de uitgavenkant

Ons OCMW voorzien van voldoende middelen opdat iedereen waardig kan leven is een belangrijke doelstelling van deze begroting, net als de politie voorzien van voldoende middelen om onze veiligheid te waarborgen. De werkingskosten worden beheerst en er gebeurden grote inspanningen om de personeelskosten te verminderen.

Het huidige beleid wordt voortgezet en de gemeente blijft massaal investeren om onze leefomgeving te verbeteren (verlichting, trottoirs, groene ruimtes, school- en sportvoorzieningen...). Schaarbeek handhaafde ook alle subsidies aan gemeentelijke en niet-gemeentelijke vzw's. Dankzij deze subsidies kunnen deze hun projecten in onze wijken voortzetten.

Aan de inkomstenzijde

Een van de belangrijkste maatregelen voor de werknemers van Schaarbeek is het verder verlagen van de belasting op arbeid, door het verminderen van de opcentiemen op de personenbelasting (PB). Deze maatregel beoogt een verhoging van het nettoloon van werknemers, die in België al zwaar worden belast. Zo winnen de inwoners van Schaarbeek aan koopkracht. De gemeentelijke opcentiemen op de PB dalen in 2023 van 4,9% naar 4,6% (de 5e verlaging in 8 jaar). Schaarbeek verstevigt daarmee haar reputatie als Brusselse gemeente waar arbeid het minst wordt belast.

Schaarbeek moest daarnaast de opcentiemen op de Onroerende Voorheffing (OV) verhogen. Hierover wordt desinformatie verspreid, maar we wijzen erop dat de inwoners van Schaarbeek over het algemeen erbij winnen. Ze winnen méér bij het verlagen van de PB dan wat ze extra moeten betalen aan OV. Waar dat niet zo is, zal de eigenaar-bewoner, ongeacht zijn inkomen, premies ontvangen die het verschil volledig compenseren. Immers, de gemeente verhoogde de sociale begeleidingspremie en de gewestelijke BE HOME-premie (van 70 naar 115 euro!) om deze verhoging van de OV te compenseren.

INFO

Alles wat u moet weten over de sociale begeleidingspremie en de BE HOME-premie

Factcheck: stijgt de onroerende voorheffing in Schaarbeek met 43%?

Op de sociale netwerken circuleert het gerucht dat de onroerende voorheffing in Schaarbeek zou stijgen met 43%. De gemeente ontkent dit met klem. Volgens onze berekeningen zal voor een Schaarbeekse flat met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 1.000 euro de onroerende voorheffing in 2023 1.197,10 euro bedragen, tegenover 1.109,05 euro in 2020 (een stijging van 88,05 euro = +- 8%). We zitten dus ver van die 43%.

Ter herinnering: de verhoging van de sociale begeleidingspremie en de BE HOME-premie compenseert deze verhoging van de OV volledig voor de overgrote meerderheid van de Schaarbekenaars.

Meer dan 52 miljoen aan investeringen voor Schaarbeek

De begroting: dat zijn ook investeringen! In het verlengde van de voorgaande jaren en in lijn met de richtlijnen van zijn beleidsprogramma heeft het College van Burgemeester en Schepenen ook dit jaar besloten om fors te investeren in wat de inwoners van Schaarbeek dagelijks raakt.

In de begroting voor 2023 wordt 26,49% van de investeringen besteed aan infrastructuur voor scholen en kinderopvang, waaronder 4,5 miljoen euro voor de uitbreiding van School 11/13 in Roodebeek; 26,21% voor stadsvernieuwing en huisvesting, waaronder 1,4 miljoen euro voor studies over het project voor een nieuw park in de Stephensonwijk; 20,79% voor openbare ruimte, waaronder bijna 1 miljoen euro voor de aanleg van kruispunten, PBM-toegang, fietsmarkeringen of wegverbeteringen om "Stad 30" uit te voeren.

Investeren in sport, scholen en klimaat

724.000 euro is bestemd voor de aanleg van een sportcentrum op het terrein van School 1 in de Bijenkorfstraat, 500.000 euro voor de herinrichting van het Jeugdpark en 450.000 euro voor de vervanging van het kunstgrasveld in het Wahis-stadion. Schaarbeek blijft ook investeren in het klimaat: vervanging van ramen (Atheneum Fernand Blum), renovatie van verwarmingssystemen (Jobhuis en het La Balsamine-theater) en vergroening van de speelplaatsen van School 2.

In de begroting voor 2023 wordt 26,49% van de investeringen besteed aan infrastructuur voor scholen en kinderopvang.

Meer dan de helft van deze investeringen wordt gedekt door externe financiering, waaronder meer dan 15 miljoen aan subsidies. Het gemeentelijke aandeel in eigen middelen bedraagt slechts 48,85% van het totaal, waarvan 17 miljoen aan gewone leningen.

De gemeente Schaarbeek plant in haar begroting voor 2023 voor 500.000 euro aan investeringen in de heraanleg van het Jeugdpark.