Klacht stedenbouw (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Ik wil een klacht indienen wegens een stedenbouwkundige inbreuk (wegens de uitvoering van niet-goedgekeurde werken). Stedenbouwkundige controles hebben tot doel te controleren of voor de werken die binnen de perimeter van de gemeente worden uitgevoerd een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd en of ze in overeenstemming met de afgeleverde vergunning worden uitgevoerd.

In geval van een inbreuk wordt eerst aan de eigenaar gevraagd om de situatie te regulariseren met een stedenbouwkundige vergunning (als de situatie overeenstemt met de geldende reglementering) of het gebouw weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Doet hij dat niet, dan wordt er een proces-verbaal van de inbreuk opgemaakt. Dit gaat dan naar het Parket dat vervolging instelt. Een pand kan ook worden verzegeld.

De klager kan in vier stappen een inbreuk melden:

  1. Ik ga zelf na of ik beantwoord aan de criteria en stel mijn klacht schriftelijk op (post, mail via formulier in persoonlijke ruimte - binnenkort beschikbaar)
  2. Ik voeg indien nodig documenten toe
  3. Ofwel meld ik me aan op mijn persoonlijke ruimte en vul ik het ad-hocformulier in
  4. Ofwel stel ik mijn klacht schriftelijk op per post (gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen - Colignonplein, 1030 Schaarbeek) of met een mail naar: stedenbouw@schaarbeek.be.

Is uw klacht ontvankelijk, dan volgt er een controlebezoek EN ontvangt u een antwoord met vermelding van de bezoekprocedure en de follow-upprocedure.

Is uw klacht niet ontvankelijk, dan ontvangt u een antwoord dat de klacht niet wordt opgevolgd met vermelding van de eventuele instanties die ze kunnen behandelen.

Toewijzingsvoorwaarden

De klacht moet op naam zijn en moet schriftelijk gebeuren. 

Het pand moet gevestigd zijn in Schaarbeek. 

De klager moet persoonlijk en rechtstreeks nadeel lijden (reële overlast) na uitvoering van de handelingen en/of werken.   

De handelingen en/of werken moeten bezig zijn of recent zijn gerealiseerd.

Enkel nieuwe eigenaars of bewoners mogen een klacht indienen voor een oude inbreuk waarvan ze nadeel ondervinden.  

De klacht moet hoofdzakelijk betrekking hebben op een of meerdere inbreuken op de stedenbouwkundige regelgeving.   De klacht moet uniek zijn. Er kan voor dezelfde inbreuk wel een nieuwe klacht worden ingediend indien er nieuwe elementen worden aangebracht (nieuwe handelingen en/of werken).

Documenten te voorzien

Brief met de vereiste gegevens (identiteit van de klager, locatie van het pand, beschrijving van de inbreuk …)

of

Correct ingevuld formulier