Premie voor de aankoop van een fiets met elektrische ondersteuning (Burger)

Wenst u een fiets met elektrische ondersteuning kopen? De gemeente kent een premie toe voor de aankoop van een (bak)fiets met elektrische ondersteuning.

De premie is alleen binnen de grenzen van de beschikbare budgetten toegekend (artikel 1 van het reglement).  Om te weten of een premie u zal kunnen toegekend worden, contacteer ons vooraf. 

De premieaanvraag dient binnen drie maanden na de aankoop van de fiets met elektrisch ondersteuning ingediend te worden, waarbij de datum van de factuur als bewijs geldt.
Na deze periode van drie maanden kan de premie niet meer worden aangevraagd. Deze voorwaarde blijft in alle gevallen van toepassing, ook als het budget voor het jaar uitgeput is of als het reglement wordt opgeschort (artikel 4 van het reglement).

Hoeveel bedraagt met de premie?

De premie bedraagt 250 euro voor een elektrische fiets en 400 euro voor een elektrische bakfiets, met een maximum van 33% van de aankoopprijs.

Om in aanmerking te komen voor de premie mag het totale belastbare inkomen van het gezin van de aanvrager, zoals vermeld op het laatste aanslagbiljet,
niet meer bedragen dan 45.000 euro voor een alleenstaande, of 60.000 euro voor een getrouwd koppel of wettelijk of feitelijk samenwonenden.

Indien het gezin van de aanvrager tijdens het laatste aanslagjaar, geen gezamenlijk belastbaar inkomen heeft genoten dat hoger ligt dan 25.000 euro als hij alleenstaande is, of dan 35.000 euro als hij gehuwd is of wettelijk of feitelijk samenwoont, bedraagt de premie maximaal 400 euro voor een elektrische fiets en 600 euro voor een elektrische bakfiets.
De inkomensgrenzen worden verhoogd met 3.000 euro per persoon ten laste.

Verklein het risico op diefstal: registreer snel uw fiets op mybike.brussels
 
Toewijzingsvoorwaarden

Om van de premie te kunnen genieten, moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. een natuurlijke persoon zijn
  2. meerderjarig en gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek
  3. de fiets met elektrische ondersteuning aan een professionele verkoper en voor eigen gebruik kopen
  4. maximaal één premie per huishouden ontvangen, over een periode van vijf jaar
  5. zich ertoe verbinden om de fiets niet door te verkopen gedurende 3 jaar, tenzij de ontvangen premie wordt terugbetaald
  6. het inkomensplafond zoals beschreven in paragraaf ‘Hoeveel bedraagt de premie?’ niet overschrijden
Documenten te voorzien

De aanvrager stuurt zijn premieaanvraag naar de gemeente Schaarbeek via zijn persoonlijke ruimte op de website van de gemeente en voegt daarbij de volgende documenten:

  • een kopie van de gedetailleerde aankoopfactuur (volgens de bepalingen in artikel 4)
  • het betalingsbewijs voor de fiets
  • een kopie van de pagina uit de handleiding of de catalogus waarop de kenmerken van de elektrische fiets worden vermeld
  • een kopie van zijn laatste aanslagbiljet