Vredegerecht

Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank: er worden dus geen strafrechtelijke zaken behandeld. Elk gerechtelijk kanton heeft een vredegerecht. De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de bevolking staat. Hij behandelt geschillen in verband met het gezinsleven, nabuurschap en huisvesting. Hij tracht ook een menselijke oplossing voor te stellen, bij voorkeur in overleg met de betrokken partijen.

De vrederechter is onder meer bevoegd voor:

  • alle vorderingen waarvan het bedrag niet hoger dan 2500 euro ligt, behalve wanneer het een geschil betreft tussen ondernemingen;
  • huurgeschillen inclusief handelshuurgeschillen;
  • erfdienstbaarheden;
  • geschillen over onteigeningen in geval van dringende noodzakelijkheid;
  • zaken betreffende de verzegeling en de aanstelling van sekwesters;
  • verzoeken betreffende de voogdij;
  • vorderingen betreffende het vermoeden van afwezigheid en het beheer van de goederen van de afwezige;
  • verzoeken betreffende de bescherming van de geesteszieke;
  • vorderingen betreffende de invordering van een geldsom ingesteld door een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door een persoon die een openbaar elektronisch communicatiewerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt tegen een natuurlijk persoon die geen onderneming is omdat deze de levering van een nutsvoorziening door de hiervoor genoemde leverancier niet heeft betaald.

Meer info >>>

 

Une balance
Taal
FR
NL