Gemeentelijke begroting: een actieplan voor 3 jaar

De Brusselse gemeenten moeten hun jaarlijkse begroting en een driejarenplan voor de periode 2022-2024 indienen. Een bijzonder ingewikkelde en delicate oefening aangezien alle gemeentebegrotingen onder hoogspanning staan, iets wat Brulocalis, de vereniging van de stad en de gemeenten van Brussel, eerder al aangaf. Die penibele financiële situatie heeft alles te maken met de stijgende uitgaven en dalende inkomsten. Schaarbeek heeft intussen haar begroting klaar, die strikt, solidair en tegelijk verantwoord is.

Een ongekende begrotingscontext

Verscheidene elementen die losstaan van de keuzes van de meerderheid wegen op de gemeentefinanciën: de gezondheidscrisis, met vooral de toenemende financiële middelen voor het OCMW, de dalende belastinginkomsten als gevolg van de crisis, de inflatie die leidt tot een stijging van heel wat uitgaven met gemiddeld 5%, de financiële toestand van de federale overheid en het gewest die extra druk legt op de plaatselijke besturen die er voortdurend nieuwe opdrachten bij krijgen maar niet de middelen hebben om ze uit te voeren, de herwaardering van de lonen van het gemeentepersoneel maar ook van het politiepersoneel, de kasproblemen, het pensioendossier of de uitgaven in verband met administratieve vereenvoudiging en digitalisering. 

Bestaande banen zoveel mogelijk behouden

Intern heeft het College besloten het aantal arbeidsplaatsen over een periode van drie jaar met 10% te verminderen en heeft het Directiecomité belast met de uitvoering daarvan. Het College wenst de bestaande arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te behouden, daarom wordt voorrang gegeven aan het beheer van de vacante posten, met name die welke momenteel niet bezet zijn. Dit betekent dat de komende drie jaar de vacante ambten niet langer automatisch zullen worden vernieuwd. In geval van pensionering, loopbaanonderbreking, ziekte, ontslag, enz. zal de vervanging van de post aan een grondige analyse worden onderworpen. Verschillende oplossingen zullen worden overwogen en kunnen leiden tot aanpassingen van functies en taken, met mogelijke reorganisatie en herzien van de prioriteiten.

2022 in het rood, positief resultaat vanaf 2023

In 2022 zullen de inkomsten niet navenant stijgen met de uitgaven. De begroting van de gemeente zal dus een tekort vertonen, met een resultaat van -1,36 miljoen van het eigen dienstjaar, bij totale uitgaven van 292,8 miljoen. We hebben heel wat inspanningen geleverd om dit tekort zo klein mogelijk te houden. Het opstellen van de begroting liep over meerdere maanden. Alle uitgaven werden ontleed om mogelijke besparingen op te sporen en tegelijk de dienstverlening aan de bevolking en de investeringen te vrijwaren. Voorts werd beslist om de personeelsuitgaven te beperken en bijvoorbeeld maar één op vier vertrekkende personeelsleden te vervangen.

Vanaf 2023 zal de begroting opnieuw een positief resultaat laten zien. Een nieuwe belastinghervorming, waar we in de huidige omstandigheden niet omheen kunnen, moet onze gemeente weer in de groene cijfers duwen.

Een belastinghervorming in 3 stappen

De belastinghervorming, die in januari 2023 moet ingaan, draait rond een verlaging van de belasting op arbeid, een verhoging van de vastgoedgoedbelasting en een hogere gemeentelijke 'Be Home'-premie.

De belangrijkste wijzigingen van de belastinghervorming

  2022 2023 Evolutie
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

4,90%

4,60%

-6,52%
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 3.810

4.191

+10,00%
Gemiddelde sociale begeleidingspremie 333€

458€

+37,53€
Gemeentelijke 'Be Home'-premie 70 €

100 €

+30€

Schaarbeek kampioen met laagste belasting op arbeid

De gemeentebelasting op arbeid wordt verlaagd van 4,9% naar 4,6%. Schaarbeek bevestigt daarmee haar reputatie als Brusselse gemeente waar arbeid het minst wordt belast. Geen enkele andere gemeente doet beter!  Tussen 2015 en 2023 zal de aanvullende gemeentebelasting met 30% dalen.         


Grafiek: Evolutie van de aanvullende belasting op de personenbelasting (2015-2023)

Een hervorming die eigenaars-bewoners beschermt

Daarnaast gaan de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing omhoog. Die bedragen voortaan 10%, wat overeenkomt met een verhoging van de onroerende voorheffing met 7,78%. Die verhoging wordt gecompenseerd voor eigenaars-bewoners van één pand. De gemeentelijke 'Be Home'-premie, die automatisch wordt afgetrokken van het bedrag van de voorheffing, wordt van 70 euro opgetrokken naar 100 euro. De sociale begeleidingspremie zal bovendien worden toegekend aan alle eigenaars van één pand die door de belastinghervorming worden benadeeld.  De belastinghervorming zal dus geen negatieve gevolgen hebben voor eigenaars-bewoners van één pand. Sommigen van hen zullen hier netto van profiteren, omdat de belasting op arbeid gunstiger zal zijn.

Die hogere onroerende voorheffing is gerechtvaardigd omdat de panden in Schaarbeek in waarde zijn gestegen. Tussen 2014 en 2021 is de waarde van huizen en appartementen met respectievelijk 32,5% en 42,7% gestegen, terwijl de opcentiemen slechts 12,4% naar omhoog gingen.

Welke gevolgen heeft deze belastinghervorming voor mijn portemonnee?

Hieronder geven we enkele voorbeelden om u een idee te geven van de gevolgen van de hervorming voor uw portemonnee.

  1. Ik heb inkomsten uit arbeid en bezit geen eigendom in Schaarbeek: de belastinghervorming zal voor mij voordelig zijn. Schaarbeek is immers kampioen met de laagste belasting op arbeid.
  2. Ik heb geen inkomsten uit arbeid en bezit geen eigendom in Schaarbeek: de belastinghervorming heeft geen gevolgen voor mijn portemonnee.
  3. Ik heb inkomsten uit arbeid en ben eigenaar-bewoner van mijn eigendom: de gevolgen zullen afhangen van het bedrag van mijn inkomsten en het geïndexeerde kadastrale inkomen van mijn eigendom. Als het resultaat negatief is, kan ik een sociale begeleidingspremie aanvragen*. De belastinghervorming zal dus positieve of geen gevolgen hebben voor mijn portemonnee.
  4. Ik heb inkomsten uit arbeid en heb meerdere eigendommen in Schaarbeek: de winst die ik behaal dankzij de verlaging van de belasting op arbeid zal de stijging van de onroerende voorheffing die ik moet betalen niet compenseren. De hervorming zal dus waarschijnlijk negatieve gevolgen hebben voor mijn portemonnee.

Om de sociale begeleidingspremie aan te vragen