Gemeentebegroting

Een begroting in evenwicht, tal van geplande investeringen, lagere belastingen voor de Schaarbekenaren: de gemeenteraad keurde de gemeentebegroting voor 2023 goed. Onze gemeente heeft een duidelijke ambitie: investeren in samenleven, de openbare infrastructuur en dit voor alle Schaarbekenaren!

Waarom een begroting?

De begroting is een prognose: het is een bindend document met alle prognoses voor de ontvangsten en uitgaven die de gemeente tijdens het begrotingsjaar zal realiseren (het begrotingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december).

De begroting wordt vastgelegd krachtens de artikelen 238 tot 260 van de nieuwe gemeentewet en het algemeen reglement op de gemeenteboekhouding van 2 augustus 1990.

De gemeentewet bepaalt dat de Gemeenteraad op de 1e maandag van de maand oktober samenkomt om de begroting voor het volgende jaar goed te keuren. Deze datum wordt doorgaans echter niet gerespecteerd.

Begroting 2023

Begrotingsstructuur

De begroting van de gemeente bestaat uit twee verschillende delen:de gewone begroting en de buitengewone begroting. Dit document wordt aangevuld met een reeks bijlagen.

De gewone begroting

De gewone begroting omvat alle courante ontvangsten en uitgaven van de administratie.

De ontvangsten worden onderverdeeld in drie categorieën:

1° Ontvangsten uit prestaties (ontvangsten die voortvloeien uit een dienstverlening van de administratie aan particulieren, privébedrijven of overheidsinstellingen):

 • recuperatie van kosten gemaakt voor derden (dringende renovatiewerken aan gebouwen, kosten voor drukwerk, terugbetaling van privételefoonverbindingen, afgifte van plannen, leveren van uittreksels uit het Rijksregister, terugbetaling van fotokopiekosten, terugbetaling van kosten gemaakt voor transport en opslag van meubilair van uitgewezenen, recuperatie van wegenwerken uitgevoerd voor derden, ontvangsten uit de parkeermeters en parkeerautomaten)
 • recuperatie van ten onrechte aan het personeel uitbetaalde bezoldigingen en recuperatie van de kosten voor woon/werkongevallen met personeel bij particulieren of verzekeringsmaatschappijen;
 • opbrengsten uit de verkoop van goederen (adresaanvragen, opbrengsten uit de verkoop van de kiezerslijst enz.)
 • opbrengsten uit de verhuring van onroerende goederen
 • opbrengsten uit prestaties geleverd voor de overheid
 • opbrengsten uit concessies
 • recht van overpad (telefoonlijnen boven of onder de openbare weg)

2° Ontvangsten uit overdrachten

 • gemeenteaandeel in de belasting op de onroerende voorheffing, de personenbelasting en de autobelasting
 • gemeentebelastingen
 • gemeentelijke participatie in het gemeentefonds (aandeel jaarlijks bepaald door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • subsidies of bijdragen verleend door het Gewest, de Staat of de Franse of Vlaamse Gemeenschap in het kader van specifieke programma's of activiteiten, meer bepaald:
  • bijdrage voor de afgifte van de rijbewijzen
  • tegemoetkoming van de Staat voor de uitbetaling van de bezoldigingen van het gesubsidieerde contractuele personeel, contract eerste tewerkstelling, ...
  • federale en gewestelijke subsidie voor het veiligheidscontract
  • subsidies voor het programma "beleidsfonds van de grote steden"
  • bijdragen in de personeels- en werkingskosten van het onderwijs
  • tegemoetkoming van de Franse Gemeenschap in het middagtoezicht in de scholen
  • gewestelijke subsidie voor de cohabitatie van de verschillende gemeenschappen
  • gewestelijke subsidie voor de openbare netheid

3° Ontvangsten uit schulden

Deze ontvangsten betreffen de dividenden die de gemeente ontvangt van de intercommunales (water, gas, elektriciteit) en van Dexia Bank, alsook de inkomsten uit de verschillende legaten die de gemeente te beurt vallen.

De uitgaven worden onderverdeeld in vier categorieën:

1° Personeelskosten (uitgaven ten behoeve van het personeel)

 • bezoldigingen
 • vakantiegeld, werkgeversbijdragen, pensioenen
 • itbetalingen voor arbeidsongevallen en premies voor arbeidsongevallenverzekeringen

2° Werkingskosten (courante uitgaven van de administratie voor het dagelijkse beheer)

 • honoraria voor personeel van buiten de administratie (advocaten, geneesheren, auteursrechten voor kunstenaars en sprekers, presentiegelden van de examencommissies)
 • administratieve werkingskosten (kantoormateriaal, prestaties van derden, kosten voor briefwisseling, telefoonkosten, huur en onderhoud van hardware en kantoormeubilair, prestaties van de medische dienst voor het personeel, procedurekosten, ontvangst- en representatiekosten, kosten voor personeelsopleiding, kosten voor de organisatie van examens, kosten voor de aankoop van boeken en documentatie)
 • technische werkingskosten (technische uitrusting, werkkledij, wettelijke-aansprakelijkheidsverzekeringen, huur en onderhoud van de technische uitrusting, kosten van schoolreizen, kosten voor de organisatie van schoolmaaltijden)
 • werkingskosten voor de gebouwen (prestaties van derden voor het onderhoud van de gebouwen, verwarming, elektriciteit en water)
 • huur van de gebouwen
 • werking van de voertuigen (onderdelen, olie en brandstof, verzekeringen, huur van transportmaterieel, herstellingen door derden)
 • uitgaven voor het wegennet

3° Kosten voor overdrachten

 • subsidies die de gemeente stort aan de verschillende culturele, sport- en andere verenigingen van de gemeente (sportclubs, jeugdbewegingen, verenigingen van vijftigplussers ...)
 • bijdragen aan de Conferentie van Burgemeesters, de Vereniging van Steden en Gemeenten en andere verenigingen die het gemeentebelang nastreven
 • bijdrage in de werkingskosten van de andere overheidsdiensten (Neptunium, Crèches de Schaerbeek, Thuisverpleging vzw, de Intercommunale voor Teraardebestelling ...)
 • directe subsidies aan de huisgezinnen (begeleidingspremie, premie voor gevelbeplanting ...)

4° Kosten uit schulden

Deze uitgaven betreffen de terugbetaling van de leningen (kapitaal + interesten) die werden afgesloten om de buitengewone uitgaven te dekken.

De buitengewone begroting

De buitengewone begroting betreft de door de gemeente gedane investeringen:

 • aankoop van gronden
 • aankoop van gebouwen
 • landschappelijke inrichting van gronden
 • uitrusting, beplanting en onderhoud van gronden
 • bouw, inrichting en uitrusting van gebouwen
 • wegenwerken
 • infrastructuurwerken (aanleg van rioleringen, waterleidingen, plaatsing van openbare verlichting)
 • bermbeplanting
 • aankoop van kantoormeubilair en -materiaal
 • aankoop van transportmaterieel (fietsen, bromfietsen, motorfietsen, auto's, bestelwagens, vrachtwagens)

Deze uitgaven worden gedekt door verschillende ontvangsten:

 • eigen vermogen van de gemeente
 • subsidies ontvangen van andere overheden (Gewest, Staat, andere)
 • gebruik van de stedenbouwkundige lasten
 • leningen

De bijlagen

Aan de begroting zijn ook de volgende documenten toegevoegd: