Burgerverzoek en interpellatierecht

Elke burger krijgt de mogelijkheid mondeling vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen, tijdens een openbare zitting van de Gemeenteraad.

 

De Nieuwe Gemeentewet verleent de burgers een interpellatierecht van de gemeenteraad.

De ontvankelijkheidsprocedure voor de interpellaties wordt geregeld door de bepalingen van het huishoudelijk reglement betreffende de punten die op de agenda worden geplaatst door de leden van de raad die geen lid zijn van het college.


Ordonnantie betreffende het interpellatierecht van de inwoners van een gemeente

Doelstelling

De interpellatierecht laat de burger toe rechtstreekse informatie of uitleg te bekomen over zaken van gemeentelijk belang.

Voorwaarden

Voor het Burgerverzoek, de aanvrag:

 • moet schriftelijk worden ingediend door middel van bijgaand formulier (word document)
 • kan een bijzonder belang raken dat verscheidene inwoners van de Gemeente gemeen hebben
 • moet ondertekend zijn door min. 20 personen die in de gemeente gedomicilieerd zijn en ten minste 16 jaar oud zijn

Als het verzoek ontvankelijk wordt verklaard, kan het College besluiten:

 • om schriftelijk te reageren
 • om de aanvrager te ontvangen
 • het verzoek aan de ombudsman doorgeven.

Voor de interpellatierecht, de aanvrag:

 • moet schriftelijk worden ingediend door middel van bijgaand formulier (word document)
 • moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang
 • mag geen uitsluitend privébelang hebben
 • moet in het Nederlands of het Frans opgesteld zijn
 • moet ondertekend zijn door min. 20 personen die in de gemeente gedomicilieerd zijn en ten minste 16 jaar oud zijn
 • moet aan de gemeentesecretaris ten laatste 7 dagen voor de vergadering voorgelegd zijn
 • Indien de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, zet het College de interpellatie op de agenda van de volgende zitting van de Gemeenteraad
 • De aanvrager zal 7 minuten spreektijd krijgen en 2 minuten de tijd voor zijn antwoord

Er mogen maximaal drie interpellaties op de agenda van een zelfde vergadering worden ingeschreven.

Onontvankelijk is de interpellatie die reeds op de agenda van de raad staat, die reeds aan bod is gekomen in een interpellatie in de laatste drie maanden of die de mensenrechten met voeten treedt of racistisch of xenofoob van aard is.

Indien de aanvraag als onontvankelijk wordt beschouwd, kan het College:

 • de aanvraag herkwalificeren als een burgerverzoek
 • Als de aanvrager deze herkwalificatie weigert, schrijft het College de interpellatie in op de volgende zitting van de Raad
 • Als de aanvrager deze herkwalificatie aanvaardt, kan hij aan het einde van de burgerverzoekprocedure, als hij van mening is dat hij onvoldoende antwoord heeft gekregen, zijn vraag voor een burgerinterpellatie aanhouden.

De burgemeester of het lid van het college tot wiens bevoegdheden dat punt behoort, antwoordt tijdens de vergadering op de interpellatie. Vervolgens wordt een gespreksronde gehouden. Elke politieke partij vaardigt een spreker af die over 2 min. beschikt om zijn argumenten naar voren te brengen. Na deze ronde heeft het College 5 minuten spreektijd om te reageren. Het debat wordt gesloten na een laatste antwoord van 2 minuten van de aanvrager.

Wilt u meer informatie over deze nieuwe regels, neem dan contact op met het Kantoor der Vergaderingen.