Burgerbemiddeling en interpellatierecht

Schaarbeekenaars kunnen één of meer vragen van algemeen belang voorleggen aan het College. Dit gebeurt in de vorm van een burgerinterpellatie of een burgerbemiddeling.

1. Burgerinterpellatie

Principe

In overeenstemming met de inhoudelijke en formele voorwaarden bepaald in de artikelen 317/1 en volgende van de nieuwe gemeentewet, kan een groep van minstens 25 inwoners van Schaarbeek een interpellatieaanvraag voor de Gemeenteraad, ter attentie van het College indienen.

Inhoudelijke en formele voorwaarden

Om ontvankelijk te zijn, moet de interpellatie de volgende elementen bevatten

 1. geschreven zijn in het Nederlands of het Frans;
 2. betrekking hebben op
  • een onderwerp van gemeentelijk belang in de zin van artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;;
  • een onderwerp dat onder de beslissingsbevoegdheid van het college of van de gemeenteraad valt;
  • een onderwerp die onder de adviesbevoegdheid van het college of van de gemeenteraad valt, voor zover het onderwerp van deze bevoegdheid het gemeentelijk grondgebied betreft;
 3. algemene draagwijdte;
 4. overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zijn;
 5. geen betrekking hebben op een persoonlijke kwestie
 6. niet van racistische, xenofobe of discriminerende aard zijn
 7. geen verzoek om statistische informatie vormen
 8. geen verzoek om documentatie zijn
 9. niet uitsluitend bedoeld zijn om juridisch advies in te winnen
 10. geen betrekking hebben op een aangelegenheid die behandeld- wordt tijdens zittingen achter gesloten deuren;
 11. niet reeds voorkomen op de agenda van de raad
 12. niet het voorwerp uitmaken van een verzoek in de loop van de laatste zes maanden;
 13. niet ingediend worden binnen een periode van zes maanden vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

Procedure

De aanvraag voor een interpellatie wordt door een inwoner van de gemeente - hierna de verzoekende partij genoemd - per post, persoonlijk of per e-mail ingediend bij de Burgemeester via het Kantoor der Vergaderingen (secretariat_assemblees@1030.be).

Een aanvraag kan niet worden ingediend door een persoon in zijn of haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van een politieke partij of namens deze partij, noch als lid van de gemeenteraad of de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn.

Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het ad-hoc document dat is opgesteld door het gemeentesecretariaat, op schriftelijk verzoek ondertekend door 25 personen die in de gemeente woonachtig zijn en minstens 16 jaar oud zijn.

Deze aanvraag bestaat uit twee delen:

 1. een duidelijke en precieze omschrijving van het onderwerp van de aanvraag of het advies
 2. een lijst met de namen, voornamen en adressen van de indieners en, indien van toepassing, hun e-mailadres en de naam van de groep die zij vertegenwoordigen;

Dit verzoek moet authentiek zijn en is alleen geldig als het vergezeld gaat van originele handtekeningen. Het verzoek moet uiterlijk 7 kalenderdagen voor de datum van de Gemeenteraadsvergadering ontvangen zijn.

Behandeling

De ontvangst van de interpellatieaanvragen worden bevestigd door het Kantoor der Vergaderingen; ze worden genummerd in volgorde van binnenkomst en geregistreerd voor de volgende vergadering van het College.

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat na of aan de formele en inhoudelijke voorwaarden is voldaan.

Als het verzoek ontvankelijk wordt geacht, kan het College :

 • ofwel de vraag op de agenda van de volgende vergadering van de Gemeenteraad plaatsen in de chronologische volgorde waarin de verzoeken zijn ontvangen, met dien verstande dat maximaal drie vragen voor dezelfde vergadering kunnen worden geagendeerd. Andere ontvankelijke interpellaties worden uitgesteld tot volgende vergaderingen.
 • of beslissen een burgerbemiddeling te organiseren met de ondertekenaars.

De initiatiefnemer wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de ontvankelijkheid van zijn verzoek, met inbegrip van de datum en het tijdstip van de Gemeenteraadsvergadering waarop hij zal worden gehoord.

Indien het verzoek onontvankelijk wordt verklaard, worden de redenen voor deze beslissing schriftelijk meegedeeld en wordt de initiatiefnemer zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

2. Burgerbemiddeling

Principe

Een groep van minstens 100 inwoners van Schaarbeek kan een verzoek tot burgerbemiddeling indienen bij de College, onder de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden bepaald in de artikelen 317/1 en volgende van de nieuwe gemeentewet.

Inhoudelijke en formele voorwaarden

Om ontvankelijk te zijn, moet de bemiddeling de volgende elementen bevatten :

 1. geschreven zijn in het Nederlands of het Frans;
 2. betrekking hebben op
  • een onderwerp van gemeentelijk belang in de zin van artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;;
  • een onderwerp dat onder de beslissingsbevoegdheid van het college of van de gemeenteraad valt;
  • een onderwerp die onder de adviesbevoegdheid van het college of van de gemeenteraad valt, voor zover het onderwerp van deze bevoegdheid het gemeentelijk grondgebied betreft;
 3. algemene draagwijdte;
 4. overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zijn;
 5. geen betrekking hebben op een persoonlijke kwestie
 6. niet van racistische, xenofobe of discriminerende aard zijn
 7. geen verzoek om statistische informatie vormen
 8. geen verzoek om documentatie zijn
 9. niet uitsluitend bedoeld zijn om juridisch advies in te winnen
 10. geen betrekking hebben op een aangelegenheid die behandeld- wordt tijdens zittingen achter gesloten deuren;
 11. niet reeds voorkomen op de agenda van de raad
 12. niet het voorwerp uitmaken van een verzoek in de loop van de laatste zes maanden;
 13. niet ingediend worden binnen een periode van zes maanden vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

Procedure

Het verzoek om bemiddeling wordt door een inwoner van de gemeente - hierna de verzoekende partij genoemd - per post, per afgifte of per e-mail ingediend bij de Burgemeester via het Kantoor der Vergaderingen (secretariat_assemblees@1030.be).

Een aanvraag kan niet worden ingediend door een persoon in zijn of haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van een politieke partij of namens deze partij, noch als lid van de gemeenteraad of de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn.

Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het ad-hoc document dat is opgesteld door het gemeentesecretariaat, op schriftelijk verzoek ondertekend door 100 personen die in de gemeente woonachtig zijn en minstens 16 jaar oud zijn.

Deze aanvraag bestaat uit twee delen:

 1. een duidelijke en precieze omschrijving van het onderwerp van de aanvraag of het advies
 2. een lijst met de namen, voornamen en adressen van de indieners en, indien van toepassing, hun e-mailadres en de naam van de groep die zij vertegenwoordigen;

Dit verzoek moet authentiek zijn en is alleen geldig als het vergezeld gaat van originele handtekeningen.

Behandeling

Het Kantoor der Vergaderingen bevestigt de ontvangst van de bemiddelingsaanvragen, die in volgorde van binnenkomst worden genummerd en op de agenda van de volgende vergadering van het College worden geplaatst.

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat na of aan de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden is voldaan.

Als de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, organiseert het College minstens één vergadering binnen een maand (deze termijn wordt proportioneel verlengd als hij tussen 1 juli en 31 augustus loopt).

Na afloop van de bemiddelingsprocedure stelt het College van Burgemeester en Schepenen een verslag op.

Uiterlijk zes maanden na het opstarten van de bemiddelingsprocedure communiceert de gemeente hierover om de burgers te informeren

 1. dat de bemiddeling geslaagd is, of
 2. dat er geen akkoord werd bereikt, of
 3. dat de bemiddeling nog aan de gang is en dat bijkomende informatie nodig is.

Als de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard, wordt deze beslissing schriftelijk gemotiveerd en zo snel mogelijk aan de initiatiefnemer meegedeeld.