Hoe meedingen?

Definitie

Een overheidsopdracht is een overeenkomst onder bezwarende titel tussen een of meer economische operatoren en een of meer aanbestedende overheden, met als doel de uitvoering van werken, de levering van producten of diensten.

Geldende wetgeving


  • De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
  • Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de gunning van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
  • Het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 (BS van 27 juni 2017) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
  • De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en dienste.

Hoe meedingen naar overheidsopdrachten van de gemeente?

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving worden overheidsopdrachten gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en, desgevallend, in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Om te kunnen meedingen naar de diverse overheidsopdrachten van de gemeente, kunnen geïnteresseerde bedrijven het Bulletin der Aanbestedingen raadplegen of eventueel een spontane kandidatuur indienen.

Twee diensten staan in voor de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten:

  • de dienst Uitrusting beheert de overheidsopdrachten voor goederen en diensten. In samenwerking met de verschillende gemeentediensten en de technische afdelingen legt deze dienst projecten ter goedkeuring voor aan het College en de gemeenteraad, vertaalt ze de dossiers en zorgt ze voor de levering van goederen en diensten;
  • de dienst Openbare werken beheert de overheidsopdrachten voor werken en diensten. In samenwerking met de dienst architectuur en de technische afdelingen legt deze dienst projecten ter goedkeuring voor aan het College en de gemeenteraad, vertaalt ze de dossiers, legt ze het budget voor de werken en het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen vast.