Geweld tegen vrouwen: eerste "Istanbul"-bijeenkomst in Schaarbeek

Afgelopen 12 november bracht de werkgroep "Istanbul" van de gemeente Schaarbeek verscheidene gemeentediensten, de Politiezone Brussel Noord en verschillende externe partners die zich engageren om geweld tegen vrouwen te bestrijden, samen. De opdracht van deze groep, onder leiding van de Schepen van Gelijke kansen, is om de inhoud van de Istanbul-Conventie te vertalen naar concrete acties op het grondgebied van Schaarbeek.

De Istanbul-Conventie verwijst naar het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Dit verdrag brengt de ondertekenende staten ertoe om in te stemmen met de uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen, ook huiselijk en familiaal geweld.

Een internationaal rechtsinstrument

"Het verdrag is erg belangrijk omdat dit het eerste internationale rechtsinstrument is dat de ondertekenende staten verplichtingen oplegt met betrekking tot geweld tegen vrouwen", bevestigt Maria Miguel-Sierra, directeur van de vzw La Voix des Femmes. Het verdrag berust op vier pijlers: preventie, de bescherming van slachtoffers, de vervolging van daders en de ontwikkeling van een gecoördineerd beleid in dit domein.

Meer geweld als gevolg van Covid-19

Samenwerking tussen de verschillende bevoegde instanties en verenigingen die op het terrein gebied actief zijn, is van cruciaal belang. Die samenwerking heeft bovendien haar waarde bewezen bij de uitrol van noodmaatregelen naar aanleiding van de Covid-19-crisis. Die crisis leidde tijdens de eerste lockdown immers tot een forse toename van het aantal gevallen van geweld tegen vrouwen.

Die toename zette de vzw Women Now ertoe aan om het Oasis-netwerk te lanceren, dat voorziet in een tijdelijke, vertrouwelijke opvang van vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van gendergerelateerd, familiaal of intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Info over het Oasis-netwerk:

0493/47 47 57

Bent u het slachtoffer van echtelijk geweld? Heeft u hulp nodig?

Bel het gratis nummer 1712