Stedenbouwkundige verordeningen

De stedenbouwkundige verordeningen zijn belangrijke instrumenten die de stad in staat stellen om te evolueren en zich harmonieus te ontwikkelen. Zij bepalen de criteria voor de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen.

Een specifiek reglement op maat van de gemeente

Opgestart in 2008 om een antwoord te kunnen bieden op de hedendaagse stedenbouwkundige uitdagingen van Schaarbeek, werd de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (GemSV) goedgekeurd door de Regering op 30 september 2010. Het dus nu van toepassing op alle vergunningsaanvragen.

De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (GemSV) vervolledigt en verduidelijkt de gewestelijke reglementering terzake (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening). Opgemaakt op schaal van de gemeente, maakt dit het mogelijk om de reglementering aan de specifieke kenmerken van het Schaarbeekse gebouwenpark en hun omgeving aan te passen.

De volgende thema’s worden behandeld:

  • de bouwwerken en hun omgeving: uitbreidingen, inplanting, afsluitingen, voortuinen, beplantingen, daken, ...;
  • de kwaliteit van de woningen: verlichting en verluchting van de leefruimtes, toegang tot de tellers en interne circulaties, … . Dit luik beoogt alzo om mogelijke buurgeschillen of een te hoge bezettingsgraad van gebouwen te voorkomen;
  • de bewaring van het erfgoed en de architecturale kwaliteiten van de bestaande gebouwen: gevelsamenstelling, behoud en onderhoud van karakteristieke elementen (erkers, geveltekeningen, balkonnen, kroonlijsten, enz.) en de naleving van de stedenbouwkundige kenmerken van gehele wijken ;
  • de plaatsing van technische uitrustingen (regenwaterafvoeren, paraboolantennes, dampkapafvoeren, afdaken, zonnepanelen, enz.) ;
  • de milieuvraagstukken en het waterbeheer: Het was ook essentieel dat dit nieuwe instrument een antwoord zou bieden op de milieu-uitdagingen: hergebruik van regenwater, groendaken, behoud van de straattuintjes, versterking van de stedelijke biodiversiteit,...

Te consulteren documenten

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening

Andere specifieke reglementen per wijk

De Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen (ZGSV) zijn stedenbouwkundige documenten die een kader bieden voor de bebouwing binnen een afgebakend gebied. De gemeente heeft beslist om ZGSV’s op te maken voor het opwaarderen en het beschermen van de architecturale, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten in sommige wijken van de gemeente, zonder de verdere ontwikkeling ervan af te remmen. De ZGSV is een aanvulling op de Gemeentelijke (GemSV) en Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordeningen (GSV).

Te consulteren documenten

Gezoneerde Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening Bloemenwijk

Gezoneerde Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening Bloemenwijk (toelichting – illustratie)

Gezoneerde Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening Terdelt- en Choméwijk

Gezoneerde Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening Terdelt- en Choméwijk (toelichting – illustratie)

Algemene Bouwverordening voor de wijken rond de Ambiorixsquare en het Jubelpark

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening over de plaatsen van raamprostitutie

Gemeentelijke aanbeveling

Hoewel ze niet het statuut van reglement hebben, raadt de gemeente aan de volgende principes na te leven om een mix van woningen te garanderen:

Richtlijn "Opsplitsing van woningen"

Richtlijn – HORECA