Gemeenteraad: zorgen voor sereniteit en goede debatten

De gemeenteraad moet ongestoord kunnen vergaderen om ervoor te zorgen dat de raadsleden volledig en rustig aan het democratisch debat kunnen deelnemen en zo de gemeente en haar administratie normaal kunnen besturen. Sinds enkele maanden worden de vergaderingen met geweld verstoord, waardoor de gemeenteraad niet in goede omstandigheden kan vergaderen.

De vergaderingen zijn openbaar en moeten dat ook blijven. Dit is een essentieel democratisch beginsel, zoals in alle parlementen van het land. Het reglement van orde van de gemeenteraad (aangenomen op 28 oktober 2009, gewijzigd op 26 juni 2013) bepaalt in artikel 16 wat er van het publiek wordt verwacht wanneer het de gemeenteraad bijwoont:

Artikel 16 - Het publiek wordt naargelang de beschikbare plaatsen in de raadzaal toegelaten.

Gedurende de vergadering mag het publiek, door om 't even welk middel ook, zijn goedkeuring noch afkeuring laten blijken.

De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond iedere persoon uit de zaal doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.

Hij kan bovendien proces-verbaal laten opmaken tegen de overtreder met het oog om hem te verwijzen naar de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien daartoe grond bestaat.

Geen enkel verzoekschrift mag staande de vergadering worden afgegeven.

Buiten de ruimte voorbehouden aan het publiek, is elke omgang tussen het publiek en de leden van de raad tijdens de raadsvergadering strikt verboden.

Deze regel zal strikt worden toegepast om te voorkomen dat de debatten in de Raad worden verstoord.

Terwijl in de verschillende parlementen van ons land identiteitscontroles worden uitgevoerd bij de ingang, is het niet de gewoonte dit te doen bij het bijwonen van de gemeenteraad. Vanaf nu zal aan degenen die de debatten van de Raad komen bijwonen geen identiteitsbewijs worden gevraagd. Wel ontvangen zij bij de ingang een exemplaar van artikel 16 van het reglement van interne orde. De maximale capaciteit van de zaal bedraagt 80 personen. Bovendien zal de Raad, net als sinds januari, live te volgen zijn op het Youtube-kanaal van de gemeente.

 

Volg de Gemeenteraad live op Youtube

 

Reglement van orde van de gemeenteraad

Meer informatie :

burgemeester@1030.be

02/244 71 55