Opvang van Oekraïense vluchtelingen

Для отримання корисної інформації або інформації про заходи, організовані для українців, будь ласка, заповніть згоду на зберігання персональних даних.

Для отримання додаткової інформації про те, яким чином здійснюється управління вашими даними, дивіться на нашому веб-сайті.

***

Om nuttige informatie te verkrijgen of informatie over activiteiten die voor Oekraïners worden georganiseerd, vult u het toestemmingsformulier in voor het opslaan van contactgegevens.

Meer informatie over het beheren van uw gegevens.

Instructies

Інструкція 1_для біженців з Attestation de protection temporaire або Annexe 15
Instructie 1 - Voor Oekraïense vluchtelingen met bijlage 15


Інструкція 2 - для українських біженців з Carte A
Instructie 2 - Voor Oekraïense vluchtelingen met Kaart A


Інструкція 3 - Порядок заміни Картки А на Картку А з дією до 4.03.2024
Instructie 3 - Procedure voor de vervanging van de Сarte A door de Сarte A geldig tot 4.03.2024


Інструкція 4 - Порядок повернення Картки А у разі повернення до України
Instructie 4 - Procedure voor het inleveren van de A-kaart in geval van terugkeer naar Oekraïne

 

  

ALGEMENE CONTACTGEGEVENS

Lidiia KOLGATINA, Sociale medewerker

КОНСУЛЬТАНТКА З АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР

02/244 73 35

Години прийому : Cереда  14.00 – 16.00 | Четвер 14.00-16.00

Hôtel communal, Place Colignon, Bureau -1.18

flèche vers le haut

 

 

HUISVESTING

Bent u beschikbaar om één of meerdere vluchtelingen uit Oekraïne te ontvangen voor een bepaalde periode met een nauwgezette opvolging? Wilt u zich aansluiten bij de gemeenschap van gastheren in Schaarbeek?

Neem dan contact op met het Gastgezin team of registreer uw aanbod rechtstreeks op het platform voor tijdelijke opvang BeMyGuest.

Hoe krijg ik een Oekraïense vluchteling toegewezen?

De praktische procedure van A tot Z

 

 • Schaarbeekse burgers kunnen zich registreren op het platform voor tijdelijke opvang BeMyGuest

  Veiligheidscontrole: het is de taak van de gemeente om de veiligheid van het opvanggezin en de Oekraïense vluchtelingen te waarborgen. De gemeente controleert alle ontvangen adressen.
   
 • Het team Gastgezin maakt een voorlopige match tussen het opvanggezin en de vluchtelingen op basis van formele (data, aantal personen en plaatsen, bereikbaarheid) en andere criteria (interesses, ervaring, enz.). Indien de Oekraïense vluchtelingen het aanbod van huisvesting aanvaarden
   
 • De gemeente neemt contact op met het gastgezin om een plaats en een tijdstip af te spreken voor de informatiesessie (individueel of in groep) bij de gemeente of bij het gastgezin. Tijdens die ontmoeting wordt gekeken of het gastgezin en de vluchtelingen bij elkaar passen. We besteden ook aandacht aan de omkadering (de overeenkomst en het charter), de mogelijkheid voor de opgevangen gezinnen om in de kosten te delen en uw verwachtingen.
   
 • Het gastgezin dient uittreksels van de samenstelling van het gezin en het strafregister te verstrekken. Het is ook mogelijk om een volmacht te ondertekenen, zodat de gemeente deze documenten voor u kan controleren.
   
 • De op te vangen personen wonen de informatiesessie ook bij (individueel of in groep) om te praten over de mogelijke match, de omkadering en hun behoeften en verwachtingen.
   
 • Beide partijen ontmoeten elkaar in aanwezigheid van het team Gastgezin in een zaal in het gemeentehuis of in de woning van het gastgezin. Tijdens die bijeenkomst overlopen we samen het charter voor het leven in onze gemeente en bespreken we uw unieke huisvestingssituatie. De twee partijen wisselen hun contactgegevens uit, ondertekenen de huisvestingsovereenkomst en bepalen de precieze datum waarop het op te vangen gezin bij het gastgezin zal intrekken.

flèche vers le haut

 

 

Documenten (in pdf)

 

flèche vers le haut

De gemeente Schaarbeek heeft beslist een premie toe te kennen voor inwoners die Oekraïense vluchtelingen opvangen. Doel van de premie is de energiekosten van het opvanggezin te dekken.

De premie bedraagt 300 euro per gezin en 100 euro per extra persoon.

Raadpleeg het reglement om te weten of u voor deze premie in aanmerking komt. Neem contact met ons op via prime-ua@1030.be of 02 244 73 37 als u vragen heeft over de premie.

Hoelang moet ik vluchtelingen huisvesten?

De duur van de huisvesting moet beperkt zijn in de tijd. Om te zorgen voor een zekere mate van administratieve en psychologische stabiliteit voor de Oekraïense vluchtelingen, geven wij er de voorkeur aan een opvangvoorziening gedurende minstens 1-2 maanden. Het is de bedoeling via deze tijdelijke huisvesting tegemoet te komen aan de eerste behoeften, waarna deze mensen een permanente woonplaats kunnen vinden op de reguliere woningmarkt.

Woningen voor een kortere periode zijn voorbehouden voor noodsituaties.

Zijn de Oekraïense vluchtelingen gedomicilieerd op mijn adres?

Ja.

Om hun bijlage 15 en hun A-kaart te kunnen krijgen, hebben de Oekraïense vluchtelingen een verblijfsadres nodig. Dat is uw adres.

Wanneer de Oekraïense vluchtelingen uw woning verlaten, moeten zij hun adres wijzigen volgens de klassieke procedures om een domicilie te wijzigen.

Moet de wijkagent de woning komen controleren?

Ja.

De wijkagent controleert de woonplaats, net als bij een klassieke adreswijziging.

Worden vluchtelingen beschouwd als deel van mijn huishouden?

Ja, MAAR met een speciaal statuut zodat dit geen financiële weerslag heeft voor het huishouden dat hen ontvangt noch voor de Oekraïense vluchtelingen.

De regering heeft een strikte scheiding tussen de toelagen voor gastgezinnen en vluchtelingen ingevoerd. Er is nu een duidelijk onderscheid tussen de samenstelling van het huishouden van het gastgezin en de vluchteling.

Zo worden de leden van een gastgezin en de personen met het statuut van tijdelijke bescherming, ook al wonen ze op hetzelfde adres, beschouwd als afzonderlijke huishoudens totdat het tegendeel is bewezen.

Daarom worden hun respectievelijke dossiers in alle procedures afzonderlijk behandeld, met inbegrip van de beoordeling van het inkomen voor de toekenning van de sociale toeslag, zolang het opgevangen gezin het statuut van tijdelijke bescherming geniet. Om de gezinnen met het statuut van tijdelijke bescherming in kaart te brengen, baseren de kinderbijslaginstanties zich op de gegevens die de reden van het verblijf verklaren.

Die beslissing is genomen om te voorkomen dat Brusselse gastgezinnen en Oekraïense gezinnen worden benadeeld bij de berekening van de kinderbijslag.

Ik vertrek binnenkort op vakantie en ik wil niet dat de persoon die ik opvang alleen bij mij thuis verblijft, wat moet ik doen?

Wij begrijpen dat het niet gemakkelijk is de vluchteling gedurende een lange periode alleen bij u thuis te laten verblijven. U bent helemaal niet verplicht om onderdak te bieden, en het gastgezin kan de huisvesting vroegtijdig beëindigen. Het gemeentebestuur dient minstens 7 dagen  (voor huisvesting gedurende minder dan een maand) of 14 dagen (voor huisvesting gedurende meer dan een maand) vooraf te worden verwittigd zodat de gemeente een nieuwe oplossing kan zoeken om de vluchtelingen te huisvesten.

Wij verzoeken de burgers die mensen onderdak bieden echter rekening te houden met het feit dat er geen dagcentra of andere alternatieven bestaan waar de Oekraïense vluchtelingen heen kunnen gaan.

Zijn de Oekraïense vluchtelingen financieel onafhankelijk?

De Oekraïense vluchtelingen kunnen financiële steun vragen bij het OCMW zodra zij hun bijlage 15 (inschrijving in de gemeente van hun verblijfsadres) hebben ontvangen. 

Het is mogelijk dat de mensen aan wie u onderdak biedt financieel van u afhankelijk zijn voordat zij de sociale steun die hen is toegekend voor het eerst ontvangen.

Word ik door de gemeente financieel ondersteund om (een) Oekraïense vluchteling(en) onderdak te bieden?

Aangezien dit om een oproep tot vrijwillige noodopvang gaat, ontvangt het gastgezin geen financiële steun van de gemeente.

In principe en indien nodig kunnen de Oekraïense vluchtelingen financiële en/of materiële steun vragen bij het OCMW nadat zij zijn ingeschreven in de gemeente en hun bijlage 15 hebben ontvangen.

Als de vluchtelingen willen bijdragen in de kosten, kunnen zij dit doen. Het Gewest beveelt maximaal € 150/maand aan per volwassene en maximaal € 50 per kind. Uitsluitend voor de kosten, niet voor voeding.

 

Dit bedrag 1) kan door de vluchteling rechtstreeks op de bankrekening van het gastgezin worden gestort, of 2) rechtstreeks worden afgehouden van het bedrag van de sociale steun die aan de vluchteling wordt toegekend en worden uitgekeerd op de bankrekening van het gastgezin.

Bij het tweede scenario moet de begunstigde van de financiële steun zijn of haar maatschappelijk assistent contacteren om 2 documenten te ondertekenen: a) een toelating voor afhouding op zijn of haar steun en b) een document op basis waarvan de identiteit en de bankgegevens van het gastgezin kunnen worden bevestigd.

Heb ik recht op steun voor energiekosten?

U hebt recht op het sociale tarief voor gas en elektriciteit als u een of meerdere personen opvangt die uit Oekraïne komen en die begunstigden van de tijdelijke bescherming zijn. Naast de financiële bijdrage voor de gehuisveste persoon (€ 150 per maand per volwassene en € 50 per maand per kind) kunt ook het sociale tarief voor gas en elektriciteit genieten.

Om recht te hebben op dit tarief, moet het gezin in Brussel personen opvangen die uit Oekraïne komen, die begunstigden van de tijdelijke bescherming zijn en gedomicilieerd zijn op het adres van het opvanggezin. Deze gehuisveste personen ontvangen een leefloon ("LL") of een equivalent ervan dat het recht op het sociale tarief. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij uw energieleverancier. Bij deze aanvraag moeten de volgende documenten worden gevoegd:

 • een attest van het OCWM van de gehuisveste persoon dat het recht op financiële hulpverlening vermeldt (een leefloon ("LL") of een equivalent ervan);
 • de samenstelling van het gastgezin;
 • de gezinssamenstelling van de opvangen perso(o)n(en) uit Oekraïne.

De gezinssamenstelling is gratis beschikbaar in "MIJN DOSSIER" of bij de gemeente.
Met het sociale tarief kan u een beroep doen op een verminderd tarief voor gas en elektriciteit. U betaalt dan een vast bedrag dat om de drie maanden wordt herberekend. Om de exacte bedragen te kennen, moet u surfen naar de website van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Wat gebeurt er nadat de opvangperiode is afgelopen? Ik wil niet dat de vluchteling op straat terechtkomt.

Wij hopen dat de oorlog in Oekraïne binnenkort ten einde is. Sommige vluchtelingen willen zo snel mogelijk weer naar huis, andere willen in België blijven en zich integreren. Vergeet echter niet dat vluchtelingen zich in een zeer onzekere situatie bevinden. Het is mogelijk dat de mensen die u opvangt nog geen duidelijke toekomstplannen hebben. Houd er rekening mee dat hun situatie kan wijzigen en heb daar begrip voor.

Als u de huisvestingsovereenkomst bij de gemeente hebt ondertekend, zijn wij op de hoogte van de einddatum van de huisvesting. Tegen die datum zijn er verschillende scenario's mogelijk: a) de vluchteling heeft een woning gevonden op de klassieke markt 2) er is een andere opvangmogelijkheid 3) de vluchteling is doorverwezen naar andere huisvestingsvoorzieningen (collectieve centra).

Mag ik zelf een verblijfplaats zoeken voor de vluchteling?

Als er behoefte is aan nieuwe huisvesting voordat de in de door het gastgezin ondertekende overeenkomst aangegeven periode is afgelopen, dan moet de gemeente worden ingelicht indien u een noodzakelijke verblijfplaats hebt gevonden. U bent helemaal niet verplicht een verblijfplaats te zoeken voor de mensen die u opvangt. U kunt contact opnemen met het team Gastgezin voor hulp bij de herhuisvesting.

Indien u een verblijfplaats zoekt voor kwetsbare mensen (vrouwen, jongeren), is het van groot belang dat u contact opneemt met het team Huisvesting. Het team kan u in contact brengen met een bekend gezin dat op de hoogte is en de fakkel van u kan overnemen. Wij kunnen vrouwen of jongeren in geen geval naar een gezin sturen dat niet bekend is, of vrouwen onderdak bieden bij een alleenwonende man, of in een gezin dat al onderdak biedt aan mannen.

Verspreid geen contactgegevens (naam, adres, gsm-nummer, enz.) van de vluchteling zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming, ook niet om hem of haar te helpen, behalve bij een noodsituatie.

 

flèche vers le haut

 

WAT ZIJN DE RECHTEN VAN DE OEKRAÏNSE VLUCHTELINGEN?

 

De A-kaart zorgt ervoor dat de Oekraïense vluchteling toegang heeft tot alle rechten van een vreemdeling in wettig verblijf.

Kinderen kunnen ook naar school gaan.

ben je op zoek naar een baan?

Vanaf het ontvangen van de bijlage 15, kunnen Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij Actiris via de website: https://www.actiris.brussels/nl/burgers/

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/detail-news-nl/9928-actiris-voor...

Heeft u vragen over diploma’s en gelijkwaardigheid?

Zie: https://www.actiris.brussels/nl/burgers/news-faq-oekraine-wz/

 

      

flèche vers le haut

OCMW-steun

Medische hulp

Aangezien de vluchtelingen legaal op het Belgisch grondgebied verblijven, kunnen de begunstigden van de tijdelijke bescherming zich aansluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De OCMW’s sluiten hen aan bij een door de betrokken personen gekozen verzekeraar of, indien zij er geen kiezen, bij de HZIV. De kosten voor de aansluiting en bijdragen die in het kader van de ziekte- en ongevallenverzekering aan een verzekeraar worden betaald, worden door de Staat terugbetaald.

In afwachting van het openen van een recht bij de verzekering wordt er dringende medische hulp verleend aan personen die Oekraïne wegens de oorlog hebben verlaten en die aan het OCMW verklaren dat zij aanspraak maken op het statuut van tijdelijke bescherming.

 

Equivalent leefloon

De begunstigde van de tijdelijke bescherming kunnen aanspraak maken op een equivalent leefloon.

Dit recht op equivalent leefloon kan worden geopend vanaf het moment dat de betrokkene beschikt over de A-kaart.

Opvolging door een sociaal assistent

Bij de inschrijving in het OCMW wordt de begunstigde aan een maatschappelijk werker toegewezen. De maatschappelijk werker heeft het recht de begunstigde bij verschillende stappen te begeleiden en belangrijke contacten te leggen op het gebied van: het leren van vreemde talen, integratie in de werkomgeving, psychologische ondersteuning, enz.

      

flèche vers le haut

Scholen

Voor alle vragen betreffende kinderkribbes en scholen kan u zich wenden tot het kabinet van de Schepen Adelheid BYTTEBIER : kabinet-byttebier@1030.be

      

flèche vers le haut

Ik wil helpen, maar ik kan geen Oekraïense vluchtelingen opvangen, wat moet ik doen?

 • Materiële steun: Heeft u een inzamelactie op poten gezet voor kledij, medicijnen en andere levensmiddelen? Dan kunt u terecht bij de Oekraïense ambassade in Brussel - 02 379 21 25
 • Inzamelen van donaties: Donaties kunnen worden overgemaakt via bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be
  Het Belgische noodhulpconsortium 12-12 heeft donderdag een oproep gelanceerd om giften te storten voor de slachtoffers in Oekraïne. De actie, die wordt gesteund door Caritas International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-België, Plan International Belgium, het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen en UNICEF België, heeft tot doel fondsen in te zamelen voor humanitaire operaties in Oekraïne en buurlanden die geconfronteerd worden met een grote toevloed van vluchtelingen uit Oekraïne.

      

flèche vers le haut

Mobiliteit

Ik heb een auto met een Oekraïense nummerplaat en ik heb vragen over het parkeerbeleid in Schaarbeek

Schaarbeek werkt voor haar parkeerbeheer op straat en voor de parkeerkaarten samen met Parking.Brussels sinds 1 januari 2020:

 

Bewonersparkeerkaart voor vluchtelingen uit Oekraïne

 

Vluchtelingen uit Oekraïne die momenteel in Schaarbeek verblijven, hebben recht op een ‘tijdelijke parkeerkaart bewoner’ die in heel Schaarbeek geldig is. Om deze kaart te kunnen aanvragen, moeten zij ingeschreven zijn in het wachtregister van de gemeente Schaarbeek (zie art. 47 van het gemeentelijk parkeerreglement). De administratieve procedure voor de inschrijving in het bevolkingsregister van Schaarbeek is dezelfde als die voor het verkrijgen van een tijdelijke verblijfsvergunning (kaart A) die op deze pagina wordt beschreven en die toegang geeft tot de sociale bijstand en de arbeidsmarkt.

 

Concreet moeten mensen die een ‘bewonersparkeerkaart’ willen kopen:

 • De aanvrager ontvangt dan, tegen betaling van 28€, een ‘tijdelijke parkeerkaart bewoner’ die 3 maanden geldig is;
 • Zodra het politieonderzoek is afgerond en de A-kaart is verkregen, kan de aanvrager bij parking.brussels een aanvraag indienen om de geldigheidsduur van de parkeerkaart met 9 maanden te verlengen.

 

Hoewel zij deel uitmaken van het huishouden van hun gastgezin, worden Oekraïense vluchtelingen geregistreerd onder een speciale code, die het mogelijk maakt hen te onderscheiden van de leden van het huishouden van het gastgezin. Met oog op het verkrijgen van de bewonerskaart worden Oekraïense vluchtelingen, zoals dat op federaal niveau het geval is voor belastingen, geacht deel uit te maken van een afzonderlijk huishouden. Zij hebben dus recht op een bewonerskaart van 28 eur

 

Hoe verplaatst u zich met het openbaar vervoer in Brussel?

Voor mensen die door het OCMW worden geholpen, geeft de MIVB (bijna) automatisch toegang tot een sociaal tarief (0€ voor 12 maanden)

Hiervoor kunnen de begunstigden een attest van bijstand aanvragen (aan de attestenbalie of bij hun maatschappelijk werker) waarmee ze om er in elke Bootik van te profiteren.

MIVB SOCIAAL TARIEF 12 MAANDEN

Tarief: € 0

Geldig op heel het netwerk van de MIVB (behalve vanaf Brussels Airport met lijn 12)

Aantal ritten : onbeperkt aantal ritten die gemaakt kunnen worden gedurende 12 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van inwerkingtreding van het abonnement

Drager: MOBIB-kaart (kost = € 5)

Publiek: personen, 65-plussers inbegrepen, gedomicilieerd in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ten laste zijn van één van de 19 Brusselse OCMW’s en een Leefloon of een Equivalent Leefloon ontvangen.

Noodzakelijke documenten:

Eerste abonnement: indien je voor de eerste maal recht hebt op dit abonnement, moet je met jouw identiteitsdocument (of elektronische identiteitskaart) naar één van onze BOOTIK gaan of jouw profiel via MyBOOTIK aanpassen met een elektronische kaartlezer

      

flèche vers le haut

Impact opvang op verzekeringen

Informatie over de impact op de verzekeringen van gastgezinnen die personen op de vlucht uit Oekraïne opvangen, kan teruggevonden worden op volgende link: #PlekVrij - Ukraine (info-ukraine.be)

Daarnaast hebben we onderstaande informatie ontvangen van het Kabinet van de minister van Economie en Werk:

 • De woon- en brandverzekering die u voor uw woning of tweede verblijf heeft afgesloten, biedt u de mogelijkheid om, binnen de grenzen van de in het verzekeringscontract voorziene dekking, het hoofd te bieden aan de gevolgen van een schadegeval dat uw woning en de inhoud daarvan treft, met inbegrip van die van de personen die er wonen.

Indien u in het kader van uw woonverzekering een diefstaldekking heeft afgesloten, zal de verzekeraar in geval van diefstal van de persoonlijke bezittingen van de ondergebrachte personen, overeenkomstig de contractuele voorwaarden, tussenkomen.

Als de huurder schade veroorzaakt aan het verzekerde gebouw, wordt u eveneens vergoed.

 • Uw familiale verzekering dekt personen die tijdelijk bij u inwonen als lid van uw huishouden.  Concreet betekent dit dat als deze persoon schade veroorzaakt aan een derde (iemand die niet tot uw huishouden behoort), uw verzekering de schade dekt.
 • Uw aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen dekt elke bestuurder van uw voertuig, zelfs een occasionele bestuurder.  Voordat u hun echter de sleutel van uw voertuig geeft, moet u nagaan dat zij in aanmerking komen om uw voertuig te besturen en dus een rijbewijs hebben.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor auto's dekt ook alle zwakke gebruikers. Bijgevolg zullen de personen die bij een verkeersongeval (passagier, voetganger) met een motorvoertuig gewond zijn geraakt, schadeloos worden gesteld.

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met uw verzekeraar. Informatie is waarschijnlijk ook beschikbaar op de website van uw verzekeraar.

      

flèche vers le haut

Infosessies ‘Welkom in Brussel’

Voor mensen op de vlucht uit Oekraïne wordend die infosesseis in het Oekraïens en in het Russisch.

Tijdens twee online sessies krijgen ze informatie over de meest dringende vragen die ze hebben over hun verblijf in Vlaanderen en Brussel.

Wat moet je doen om wettig in België te verblijven? Waar kan je wonen? Kunnen jouw kinderen hier naar school? Hoe kan je werk vinden?

Waar kan je terecht voor medische hulp?

Inschrijven is verplicht en kan via de Oekraïnepagina op onze website. https://www.bon.be/nl/oekraine. Daar vind je ook alle verder informatie.

Het is helemaal gratis.

flèche vers le haut