Gemeentesecretaris

De administratie wordt geleid en gecoördineerd door de gemeentesecretaris. Hij is een ambtenaar die door de gemeenteraad benoemd wordt.

Wat zijn de taken van de gemeentesecretaris ?

Hij leidt en coördineert de gemeentediensten en is personeelschef, met uitzondering van de wettelijk bepaalde gevallen. Hij moet rapport uitbrengen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Hij fungeert ook als secretaris van de Gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen: als dusdanig is hij belast met de voorbereiding van de dossiers die aan deze twee organen worden voorgelegd en stelt hij de verslagen van de vergaderingen op.

Daarnaast staat hij ook in voor het medeondertekenen van alle officiële documenten die uitgaan van het gemeentebestuur, met name de briefwisseling.