Gemeenteontvanger

Net als de gemeentesecretaris wordt ook de ontvanger benoemd door de Gemeenteraad. Hij rapporteert eveneens aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Wat zijn de taken van de gemeenteontvanger?

De functie en taken van de gemeenteontvanger worden hoofdzakelijk gedefinieerd in de gemeentewet en in het algemeen reglement op de gemeenteboekhouding.

Hij is als enige en op eigen verantwoordelijkheid belast met de inning van de gemeenteontvangsten en de betaling van de uitgaven.

Zijn taken zijn:

  • Boekhouding: samen met het College van Burgemeester en Schepenen en onder hun gezag is de ontvanger belast met het bijhouden van de gemeenteboekhouding.
  • Betalingen: hij voldoet als enige en op eigen verantwoordelijkheid via regelmatige lastgeving de goedgekeurde uitgaven.
    Inning: hij is als enige en op eigen verantwoordelijkheid belast met de inning van de gemeenteontvangsten.
  • Controle: hij controleert de rechtsgeldigheid en de regelmaat van de documenten die betrekking hebben op de ontvangsten, maar ook en vooral van de facturen en van alle documenten en bewijsstukken met betrekking tot de uitgaven. Dit onderdeel van zijn functie is vergelijkbaar met de taak die het Rekenhof vervult voor de staatsuitgaven.
  • Verantwoordelijk voor het kasgeld: niet enkel voor de kas, maar voor alle beschikbare of op minder dan één jaar geïnvesteerde fondsen en waarden.
  • Beheerder van de financiën: hij zorgt ervoor dat de kas of de lopende rekening van de gemeente slechts het noodzakelijke geld bevat om de dringendste betalingsvervaldagen te voldoen. In overeenstemming met het College van Burgemeester en Schepenen beheert hij de financiën en staat hij in voor de financiële investeringen op minder dan één jaar.
  • Beheerder van de schuld: onder leiding van het College van Burgemeester en Schepenen beheert hij de gemeenteschuld op proactieve wijze, teneinde de last ervan te verlichten.
  • Financieel adviseur: overeenkomstig artikel 136 bis van de nieuwe gemeentewet kan het College van Burgemeester en Schepenen hem deze bijkomende taak toevertrouwen. In dat geval zal hij betrokken worden bij het bestuur van de gemeente en de nodige middelen krijgen om deze taak uit te voeren.