Organigrammen / Administratie & kabinetten

Werknemers met ambtenarenstatuut, contractuelen, kabinetspersoneel... Ze zijn er allemaal. Met verschillende graden en lonen. Zonder het sociaal charter te vergeten, de hoeksteen van de lokale openbare sector.

Organigrammen

Statuten & bezoldigingen

Statuten van het gemeentelijk personeel

De gemeente Schaarbeek werkt met twee categorieën personeel, waarvoor trouwens andere reglementen gelden:

  • het statutair personeel bestaat grotendeels uit gemeenteambtenaren en valt onder de toepassing van het «personeelsstatuut» dat in het gemeentereglement vastgelegd is.
  • het niet-statutair personeel omvat de beambten die aangeworven werden met een arbeidsovereenkomst (van bepaalde of onbepaalde duur) bij toepassing van de wet van 3 juli 1978.

Alle personeelsleden, zowel de statutaire als de niet-statutaire, zijn op basis van hun diploma ingedeeld in vijf niveaus afhankelijk van hun graad bij aanwerving of promotie.

Met elke graad komt een loonschaal en een baremiek stelsel overeen.

Loonschalen (niet-geïndexeerde jaarlijkse bedragen)

De bedragen moeten door een indexcijfer verhoogd worden (op 1/06/2022 : index = 1,8845). De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt dan: (jaarwedde * index) /12.

Sociaal Handvest

Het “Sociaal Handvest” is een omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 1994 ter attentie van de Plaatselijke Besturen[1]. Het bevat een aantal bepalingen met als doel, de personeelsstatuten van de plaatselijke besturen te hervormen en met elkaar in overeenstemming te brengen in het kader van een modernisering van het openbaar ambt. Deze bepalingen betreffen de hoofdelementen van het personeelsbeheer, m.a.w. uitwerking van de personeelsformatie, administratief statuut, carrièreverloop, bezoldigingsstatuut, vorming en evaluatie.

Het handvest is in werking getreden op 1 juli 1994. Het is toepasselijk op alle personeelsleden van de gemeenten, OCMW’s en ziekenhuisverenigingen, zowel statutairen als contractuelen en gesubsidieerde contractuelen.

Meer info >>>

 

De gepubliceerde documenten zijn geen open data documenten (ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid – open data ordonnantie).