Organigrammen / Administratie & kabinetten

Werknemers met ambtenarenstatuut, contractuelen, kabinetspersoneel... Ze zijn er allemaal. Met verschillende graden en lonen. Zonder het sociaal charter te vergeten, de hoeksteen van de lokale openbare sector.

Organigrammen

Statuten & bezoldigingen

Statuten van het gemeentelijk personeel

De gemeente Schaarbeek werkt met twee categorieën personeel, waarvoor trouwens andere reglementen gelden:

  • het statutair personeel bestaat grotendeels uit gemeenteambtenaren en valt onder de toepassing van het «personeelsstatuut» dat in het gemeentereglement vastgelegd is.
  • het niet-statutair personeel omvat de beambten die aangeworven werden met een arbeidsovereenkomst (van bepaalde of onbepaalde duur) bij toepassing van de wet van 3 juli 1978.

Alle personeelsleden, zowel de statutaire als de niet-statutaire, zijn op basis van hun diploma ingedeeld in vijf niveaus afhankelijk van hun graad bij aanwerving of promotie.

Met elke graad komt een loonschaal en een baremiek stelsel overeen.

Loonschalen (niet-geïndexeerde jaarlijkse bedragen)

  • Niveau A - master of diploma van tweede cyclus van het universitair of gelijkgesteld onderwijs of van het hoger niet universitair onderwijs van het lange type
  • Niveau B - bachelor of universitair diploma van de eerste cyclus of diploma van het  hoger onderwijs van het korte type of gelijkgesteld
  • Niveau C - hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld
  • Niveau D - lager secundair onderwijs of gelijkgesteld
  • Niveau E - geen diploma vereist

De bedragen van het bruto jaarloon moeten vermenigvuldigd worden met de index (2,0399 vanaf 1 december 2023). Om het bruto maandloon te berekenen, moet u dus de volgende formule toepassen: (bruto jaarloon x index) / 12.

Sociaal Handvest

Het “Sociaal Handvest” is een omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 1994 ter attentie van de Plaatselijke Besturen[1]. Het bevat een aantal bepalingen met als doel, de personeelsstatuten van de plaatselijke besturen te hervormen en met elkaar in overeenstemming te brengen in het kader van een modernisering van het openbaar ambt. Deze bepalingen betreffen de hoofdelementen van het personeelsbeheer, m.a.w. uitwerking van de personeelsformatie, administratief statuut, carrièreverloop, bezoldigingsstatuut, vorming en evaluatie.

Het handvest is in werking getreden op 1 juli 1994. Het is toepasselijk op alle personeelsleden van de gemeenten, OCMW’s en ziekenhuisverenigingen, zowel statutairen als contractuelen en gesubsidieerde contractuelen.

Meer info >>>

 

De gepubliceerde documenten zijn geen open data documenten (ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid – open data ordonnantie).