Openbare mandatarissen

De gemeente Schaarbeek is vertegenwoordigd in verschillende organismen om de belangen van de Schaarbekenaren te verdedigen. De politiek verkozenen werden gemandateerd om Schaarbeek te vertegenwoordigen. Wie zijn zij Consulteer de documenten hieronder om er meer over te weten te komen. 

Wie zijn zij?

Waar zitten ze?

De Gemeente heeft een brief verstuurd naar de verschillende intercommunales, waarvan Schaarbeek lid is en in dewelke wij vertegenwoordigers hebben (naargelang voor de AV, de BR of het Bureau), om hun vergoedingen en voordelen die van toepassing zijn, op te vragen. Wij krijgen regelmatig die informatie en houden deze bij in een tabel. Deze informatie is momenteel nog onvolledig maar we gaan het niet nalaten om deze daarna ook te publiceren.

Wij kunnen echter ons als gemeente niet toe verbinden om deze informatie up to date te houden gezien wij, als gemeente, afhangen van een ander machtsniveau dan het onze. Voor een actuele lijst, verwiujzen we u dan ook naar de oorspronkelijke bron, zijnde de intercommunales zelf.

Wat raken ze aan?

Reglementen

Ordonnantie

De ordonnantie van 14 december 2017 bepaalt de regels met betrekking tot de transparantie van de bezoldigingen van openbare mandatarissen. Ze vullen die aan van de nieuwe gemeentewet, die beschikkingen bevat over de bezoldiging en het presentiegeld, en die van bijzondere wetten die de maximumbedragen van de bezoldigingen van parlementsleden vaststellen.

Deze regelgeving is van toepassing:

  1. op de lokale mandatarissen
  2. op de mandatarissen die niet op lokaal niveau verkozen zijn maar zitting hebben in gewestelijke semi-overheidsinstellingen, intercommunales, gemeentelijke vzw's, …

Gemeentelijke reglementen

Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen - Algemeen reglement (30/01/2019)

Toekenning aan de leden van het College en aan sommige gemeentepersoneelsleden van vergoedingen voor gebruik, ten behoeve van de gemeente, van hun eigen voertuig

De informaties betreffende de mandaten en betalingen van openbare mandatarissen zijn gebaseerd op de beslissingen van de Gemeente en de aangiften van de gemeente mandatarissen bij de Gemeentesecretaris. Ze betreffen enkel de verkozenen van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad.

Bezoldigingen

Bezoldigingen, verplaatsingsvergoedingen, telefoonkosten, lijst met alle reizen waaraab iedere openbare mandataris deelgenomen heeft in kader van de uitoefening van zijn functies.

Verklaringen

Publicatie van de mandaten op de website van de Gemeente, functies en afgeleide functies evenals de activiteiten die privé uitgeoefend worden (zonder vermelding van de bezoldigingen) van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen, overeenkomstig artikel 7, §.2 van de ordonnantie van 14 december 2017, betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen (inwerkingtreding 1ste december 2018).

Jaarverslagen