Toegang tot administratieve documenten

De toegang tot bestuursdocumenten beheerd door de Gemeente is een constitutioneel recht.

Elke aanvraag tot toegang tot bestuursdocumenten moet schriftelijk (email of brief) gericht zijn aan het Kantoor van de vergaderingen (sec_assemblees@1030.be).

De aanvraag is wettelijk ontvankelijk als ze de volgende informaties vemeld :

  • voor de burgers : de naam, het adres, de datum en de handtekening (als de aanvraag per e-mail wordt verstuurd, moet een kopie van een identiteitsdocument worden toegevoegd) ;
  • voor de rechtspersonen (vennootschap, vzw, …) : de naam, het adres van de sociale zetel, het nummer bij de KBO, de datum en de ondertekening van de gevolmachtigde (als de aanvraag per e-mail wordt verstuurd, moet een kopie van een identiteitsdocument worden toegevoegd) ;
  • de advocaten moeten de informaties van hun klant toevoegen maar zonder kopie van een identiteitsdocument.

(artikel 18, §.2 van gezamenlijk decreet en ordonnantie d.d. 16/05/2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen) ;

Elke beslissing van verwerping, zelfs gedeeltelijk (gegrond op wettelijke uitzonderingen) wordt door het College van Burgemeester en Schepenen genomen.

De wettelijk termijn van antwoord is 20 werkdagen of 40 werkdagen indien de omvang en de ingewikkeldheid van de informatie van dien aard is dat de termijn van twintig werkdagen niet haalbaar is (artikel 20 van gezamenlijk decreet en ordonnantie d.d. 16/05/2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen).

De toegang tot bestuursdocumenten is gegarandeerd door de wetgeving:

Met het oog op transparantie, publiceert de Gemeente de antwoorden gegeven op de aanvragen tot toegang aan de administratieve documenten (ter aanvulling van de beschikbare algemene informatie gepubliceerd op onze website).

De documenten worden in de taal van het dossier gepubliceerd die door de staatsburger werd gekozen gegrond op de gecoördineerde wetten betreffende het gebruik van de talen op administratief gebied.

De gepubliceerde documenten zijn geen open data documenten (ordonnantie ertoe strekkende een opendatabeleid – ordonnantie open data)

  • Date de la demande
  • Demande d'accès
  • Réponse
  • Recours CADA

De gepubliceerde documenten zijn geen open data documenten (ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid – open data ordonnantie).