Wagenparkbeheer

De gemeente Schaarbeek wil een voorbeeld stellen en zowel de economische als de milieukosten verminderen; daarom beheert de gemeente haar voertuigen op de meest moderne, efficiënte en zuinige manier.

Luchtkwaliteit: een belangrijke uitdaging

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) staat voor belangrijke uitdagingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vooral de hoge concentraties aan fijn stof en stikstofdioxide waaraan de burgers worden blootgesteld, moeten prioritair aangepakt worden. Aangezien gemotoriseerd transport, met in het bijzonder de vele dieselvoertuigen, sterk bijdraagt tot deze emissies, dient de impact hiervan zoveel mogelijk te worden beperkt.

Openbare overheden moeten het goede voorbeeld geven

Aangezien de openbare besturen ideaal geplaatst zijn om hun steentje bij te dragen aan deze doelstellingen door hun eigen voertuigvloot op een duurzame manier te beheren, moedigt het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) dan ook de Brusselse overheden aan om het goede voorbeeld te geven op het vlak van vervoer en te kiezen voor minder vervuilende voertuigen.

In uitvoering van het Wetboek, heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) op 15 mei 2014 een besluit1 aangenomen inzake het voorbeeldgedrag van de overheden. Dit besluit voorziet onder meer dat alle gewestelijke en lokale (gemeenten, OCMW’s en intercommunales) overheden van het Brussels Gewest milieuprestatie-eisen vastleggen voor hun wagenpark.

Ze moeten eveneens elk jaar een evaluatierapport doorsturen naar Leefmilieu Brussel, de Brusselse Regering en het Parlement.

Een optimaler beheer van het wagenpark

Om haar vele taken te kunnen uitvoeren, heeft de gemeente Schaarbeek een groot wagenpark nodig. Ze kan echter nog niet zonder verbrandingsmotoren. Daarom werd besloten het wagenpark te optimaliseren. En dit om ecologische en economische redenen!

Sinds 2017 zijn alle gemeentevoertuigen (meer dan 130) uitgerust met een moderne software voor wagenparkbeheer. Zo kan de Ecoscore van de bestuurders worden verbeterd en kan het gebruik van ieder voertuig (frequentie, aantal afgelegde km,… worden bekeken).

Doel is onze voertuigen op een moderne, efficiënte en zuinige manier te beheren. Welke voertuigen worden gebruikt en op welk moment, kunnen ze door verschillende diensten worden gebruikt en is het al dan niet nuttig om ze te vervangen aan het einde van hun levensduur? De nieuwe software geeft meteen antwoord op deze vragen.

 

 
logiciel Suivo
garage
 
 

Deze maatregel gaat uiteraard gepaard met andere acties zoals:

  • De aanpassing van de bestekken bij de aankoop van voertuigen;
  • De aankoop van hybride of volledig elektrische voertuigen;
  • Fietsen die ter beschikking worden gesteld voor het gemeentepersoneel en een aanmoediging om het openbaar vervoer te gebruiken.

Verhuur een gemeentelijk wagen

In het weekend zijn de administratieve diensten gesloten. In plaats van de voertuigen dan in de garage te laten staan, kunnen ze evengoed worden gebruikt. Nu staat een wagen uit het gemeentelijke wagenpark tot ieders beschikking via CarAmigo, het eerste autodeelplatform tussen particulieren.