Parkeren in Schaarbeek

Parkeren in de stad wordt steeds moeilijker. Zowel in de gemeenteals elders. Daarom heeft Schaarbeek een Parkeerplan opgesteld om het leven van haar bewoners te vergemakkelijken. Het opzet is eenvoudig: voorrang geven aan de Schaarbeekenaars en de leefkwaliteit in de wijken verbeteren.

Het doel van het Parkeerplan van Schaarbeek is:

 • ervoor te zorgen dat de Schaarbekenaren eenvoudiger kunnen parkeren in de buurt van hun woning;
 • langparkeren van voertuigen die niet van buurtbewoners zijn te ontmoedigen
 • parkeerrotatie in winkelzones te bevorderen.

 

In Schaarbeek is het parking.brussels (gewestelijk parkeeragenschap) dat de vrijstellingskaarten verstrekt en het parkeren controleert.

Update augustus 2023:

Hier vindt u meer informatie over de wijzigingen, die in twee fasen van kracht werden: de eerste wijzigingen op 15 juni, de rest op 14 augustus.

Sinds 15 juni 2023

 • Terugkeer van de veralgemeende groene zone

Sinds 15 juni is de hele gemeente (met uitzondering van de winkelgebieden) opnieuw een groene zone waar iedereen die niet over een parkeerkaart beschikt, moet betalen om te parkeren. Deze veralgemening van de groene zone, ingevoerd in januari 2020, werd in januari 2023 opgeschort door de Raad van State. De gemeente heeft de situatie inmiddels geregulariseerd door de nodige administratieve aanpassingen door te voeren.

 • Hogere tarieven bij parkeermeters, applicaties en sms-berichten

Om te voldoen aan de gewestelijke regelgeving zijn de tarieven gestegen bij parkeermeters, applicaties en parkeren via sms, evenals de forfaitaire bijdragen.

 • Herinvoering van de VisitPass

Net als twee jaar geleden kan elk huishouden in Schaarbeek gratis bezoekerscodes bestellen bij parking.brussels. In 2023 wordt de inhoud van de VisitPass verdubbeld, met een keuze uit 10 codes voor een dag of 20 codes voor 4.30 uur parkeren. Gezien het succes van de actie van 2021 heeft de gemeente besloten er een jaarlijkse campagne van te maken: u zult dus elk jaar een gratis VisitPass kunnen bestellen.

Aanvrag uw visitpass op parking.brussels

Sinds 14 augustus 2023

 • Verhoging van de prijs van de tweede bewonerskaart per huishouden en afschaffing van de derde kaart

Om te voldoen aan de gewestelijke regelgeving is de prijs van de tweede bewonerskaart voor een huishouden gestegen van 50 naar 120 euro. Bovendien kan een huishouden niet langer over drie bewonerskaarten beschikken. Een overgangsperiode om de betrokken huishoudens de tijd te geven een andere oplossing te vinden is voorzien. De prijs van de eerste bewonerskaart blijft ongewijzigd op 28 euro per jaar.

 • Verplichting voor mensen met beperkte mobiliteit om hun plaat te registreren

De parkeerkaart voor mensen met een handicap is alleen op papier beschikbaar en wordt niet gedetecteerd door de scancar. Soms wordt er een vergoeding gestuurd naar de kaarthouders, die deze dan moeten betwisten.

Om dit soort ongemakken te voorkomen, biedt parking.brussels verschillende oplossingen aan, die elk overeenkomen met een ander gebruik:

U gebruikt meestal hetzelfde voertuig:

 • Schrijf uw voertuig in bij parking.brussels. De nummerplaat wordt dan door de scancar geïdentificeerd als zijnde in orde voor parkeren.

U wisselt vaak van voertuig:

 • Maak een login aan via de 4411 app. Voor elke parkeersessie voegt u de nummerplaat in van het voertuig dat u gebruikt en koppelt u deze aan uw identificatiecode.
 • Registreer uw nummerplaat gratis, ofwel via sms naar 4411, ofwel aan de parkeermeter via een nieuw tabblad gericht aan personen met een handicap.

Deze drie systemen kunnen in combinatie worden gebruikt: een enkele registratie sluit de mogelijkheid om van voertuig te veranderen niet uit.

In alle gevallen moet de PBM-kaart in het midden van de voorruit worden aangebracht, met de neutrale kant zichtbaar. Kaarthouders zijn gratis verkrijgbaar bij parking.brussels.

 • Twee uur gratis parkeren voor iedereen op woensdag en zaterdag in de groene zone

Automobilisten die Schaarbeek bezoeken, kunnen op woensdag en zaterdag 2 uur gratis parkeren in de groene zone.

Om te kunnen genieten van deze twee gratis uren op woensdag en zaterdag, moet u een gratis sessie activeren door uw kentekenplaat te registreren:

 • Ofwel via de 4411 en Yellowbrick -applicaties;
 • ofwel via een parkeerautomaat, waar op woensdag en zaterdag een specifiek tabblad op de schermen verschijnt.

Goed om te weten voor de 2 uur gratis parkeren:

 • is niet van toepassing in de rode zones (handelswijken);
 • kan niet worden gecombineerd met de gratis parkeerperiode van 15 minuten, die overal geldig is op de andere dagen van de week;
 • kan niet worden geactiveerd via sms naar 4411, alleen de 4411 app staat dit toe.

Meer info : Groene zone | parking.brussels

 

 

flèche vers le haut

Zones

 

Groene zones - prioriteit voor buurtbewoners:

Groene zones zijn zones met betalend parkeren, van maandag tot zaterdag, van 9 tot 21 uur (tenzij anders vermeld op de parkeermeters).

De parkeerduur is er onbeperkt. Alle soorten vrijstellingskaarten zijn er geldig.

Rode zones - handelswijken:

Rode zones zijn beperkt tot handelswijken waar de rotatie van voertuigen noodzakelijk is om de toegankelijkheid voor de klanten te bevorderen. Parkeren is hier beperkt in de tijd (maximaal 2 uur) en betalend voor iedereen tijdens de aangeduidende uurroosters.

Enkel de vrijstellingskaarten voor dringende medische zorgverleners zijn er geldig. Houders van een PBM-kaart kunnen er gratis en onbeperkt parkeren.

 

Binnen de groene of rode zones zijn er parkeerplaatsen voorbehouden voor

 • leveringen te doen
 • kinderen aan school af te zetten
 • elektrische voertuigen op te laden

 

De uurroosters variëren en zijn aangegeven op het signalisatiebord. Buiten de aangeduide uren is parkeren toegestaan volgens de gebruikelijke voorwaarden van de zone in kwestie.

Het gratis 1/4-uurtarief is niet van toepassing op de volgende 3 soorten zones.

Leveringszones

Die zones zijn voorbehouden voor leveringen, enkel voor de tijd die nodig is om een voertuig te laden of te lossen. Geen enkel voertuig mag er parkeren nadat de goederen zijn geladen of gelost, op straffe van betaling van een vergoeding van 100 euro.

Zones rond scholen

Die zones bevinden zich in de buurt van scholen om de kinderen snel tijdens de aankomst- en soms de vertrektijden van scholen af te zetten, zonder een dubbele rij te creëren. Concreet betekent dit dat het is toegestaan om kort te stoppen tijdens de aangegeven uren, enkel om de passagier(s) af te zetten en onmiddellijk opnieuw te vertrekken om plaats te maken voor het volgende voertuig.

De bestuurder van een voertuig mag gedurende die tijd de school dus niet binnengaan. Parkeren in deze zones tijdens de aangeduide uren brengt een retributie van € 100 met zich mee.

Laadzones voor elektrische voertuigen

In een 'elektrische laadzone' mogen elektrische voertuigen tijdens het opladen gratis worden geparkeerd.

In geval van overtreding (parkeren van een niet-elektrisch motorvoertuig of een elektrisch voertuig dat niet aan het laden is): een forfaitaire vergoeding van 50 euro is verschuldigd per parkeerbeurt.

 

flèche vers le haut

Parkeerkaarten

De uitreiking van parkeerkaarten wordt volledig toevertrouwd aan het gewestelijk agentschap parking.brussels. Dat maakt het voor de Schaarbekenaren gemakkelijker om stappen te ondernemen aangezien ze één aanspreekpunt hebben, zowel voor het beheer van de kaarten als voor de retributies.

Opdrachten:

 • Informeren over en uitreiken van bewonerskaarten, codes voor eendagsbezoeken, kaarten voor bedrijven, enz.
 • Nakijken of de in Schaarbeek geparkeerde voertuigen in orde zijn met hun betaling.

Er bestaan verschillende soorten kaarten:

Gemeentelijke kaarten

bestemd voor bewoners of zelfstandigen en vennootschappen met maatschappelijke- of uitbatingszetel in Schaarbeek; ze zijn geldig in de groene zones (niet in de rode zones). Ze zijn gedematerialiseerd: de kentekennummers worden opgeslagen in een databank en u ontvangt geen papieren kaart meer.

Gewestelijke kaarten

Voor

 • Dringende medische zorgverleners
 • Thuiszorgverleners
 • Interventies.
Kaarten voor personen met een handicap

staan toe om:

 • te parkeren op plaatsen die uitsluitend voorbehouden zijn aan personen met een handicap (aangeduid met een blauwe afbeelding van een persoon in een rolstoel);
 • onbeperkt te parkeren in groene en rode zones, op voorwaarde de nummerplaat te hebben geregistreerd.

 

Bezoekerscodes
 • Dit zijn codes die geactiveerd moeten worden via sms. Ze worden enkel verkocht aan inwoners of ondernemingen in Schaarbeek, die ze ter beschikking kunnen stellen van hun bezoekers.
  • Codes aan € 5 voor een dag
  • Codes aan € 2,50 voor 4u30
  • Maximaal 450 uur/jaar/huishouden
  • Alleen geldig in de groene zone (niet in de rode zone)
  • Niet geldig voor de volgende voertuigen: autobussen, autocars, kranen, takelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens, opleggers, landbouwvoertuigen

 

flèche vers le haut

Betaling aan parkeerautomaten

De betaling aan parkeerautomaten kan gebeuren:

 • Per sms naar 4411 (€ 0,15/sms)
 • Via een app
 • Via bankkaart
 • In cash (enkel in de rode zone).

Bij het betalen voert elke gebruiker zijn nummerplaat in, die geregistreerd is in het systeem. Er wordt dus geen papier gedrukt en het is niet meer nodig om terug te keren naar de auto om een ticket achter de voorruit te plaatsen.

 

flèche vers le haut

Controle

De nummerplaten van alle voertuigen die in orde zijn met de betaling (houders van een parkeerkaart of via parkeerautomaat) worden geregistreerd in een database.

De controle wordt uitgevoerd door agenten van parking.brussels, te voet of via auto’s of scooters die zijn uitgerust met camera’s (scan car en scan scooter); zij scannen de platen van geparkeerde auto’s en controleren of hun nummer in het systeem staat.

Het gebruik van die camera's is gereglementeerd door de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en het koninklijk besluit van 23 maart 2020 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt.

Elke camera wordt geïdentificeerd door een pictogram op het voertuig met de wettelijke informatie.

 

flèche vers le haut

Tolerantie van buurgemeenten

Schaarbeek grenst aan vijf andere Brusselse gemeenten. Voor elk van hen bestaat een overeenkomst die een zekere tolerantie toelaat waardoor Schaarbekenaren met een bewonerskaart onder bepaalde voorwaarden aan de andere kant van de gemeentegrens mogen parkeren.

Opgelet:

 • Die tolerantie geldt enkel voor bewonerskaarten, niet voor professionele kaarten
 • Die tolerantie is niet van toepassing op voertuigen van 3,5 ton of meer.
 • De voorwaarden variëren naar gelang van de overeenkomst die met elke gemeente is gesloten:
  • in de tolerantiezone met Evere: alle inwoners van Schaarbeek met een geldige bewonerskaart mogen parkeren
  • in de vier andere tolerantiezone : alleen inwoners van de tolerantiezone mogen parkeren op het grondgebied van de buurgemeente, binnen de perimeter die in de tolerantiezone is opgenomen

Hier vindt u de lijst van straten waar geldige bewonerskaarten toegestaan zijn aan beide kanten van de gemeentegrens.

In Brussel Stad mogen Schaarbekenaren gedomicilieerd in de tolerantiezone (cf. plan noord en plan Notelaarsstraat)  parkeren

In Evere mogen Schaarbekenaren parkeren:

 • Lindestraat
 • Walckiersstraat
 • Genèvestraat: tussen de Leuvensesteenweg en de Friulilaan
 • Kolonel Bourgstraat: tussen de Georginlaan en de Maartlaan

In Sint-Lambrechts-Woluwe mogen Schaarbekenaren gedomicilieerd in de tolerantiezone parkeren:

 • Vergotestraat: tussen de Vergotesquare en de Linthoutstraat
 • Vergotesquare
 • Herbert Hooverlaan: tussen de Vergotesquare en de Maartlaan
 • Maartlaan: tussen de Herbert Hooverlaan en de Roodebeeklaan
 • Roodebeeklaan: tussen de Maartlaan en de Februarilaan
 • Brief gestuurd naar bewoners van de zone

In Etterbeek mogen Schaarbekenaren gedomicilieerd in de Olmstraat en de Linthoutstraat (tussen Olm en de Lanthseere) parkeren op:

 • De Etterbeekse kant van de Olmstraat
 • Charles Degrouxstraat: tussen de Olmstraat en de Léon de Lantsheerestraat
 • Léon de Lantsheerestraat
 • Jules de Burletplein

In Sint-Joost mogen de Schaarbekenaren gedomicilieerd in de tolerantiezone parkeren in die tolerantiezone:

 

flèche vers le haut

Reglementen