Parkeren in Schaarbeek

Parkeren in de stad wordt steeds moeilijker. Zowel in Schaarbeek als elders. Daarom heeft Schaarbeek een Parkeerplan opgesteld om het leven van haar bewoners te vergemakkelijken. Het opzet is eenvoudig: voorrang geven aan de inwoners van Schaarbeek en de leefkwaliteit in de wijken verbeteren.

Het doel van het Parkeerplan van Schaarbeek is:

 • ervoor te zorgen dat de Schaarbekenaren eenvoudiger kunnen parkeren in de buurt van hun woning;
 • langparkeren van voertuigen die niet van buurtbewoners zijn te ontmoedigen
 • parkeerrotatie in winkelzones te bevorderen.

Afgezien van enkele uitzonderingen, geldt het plan overdag, van 9 tot 21 uur. Alle auto’s mogen parkeren, maar onder bepaalde, variabele voorwaarden (duur of prijs).

Twee dingen om te onthouden over parkeren in Schaarbeek:

 • Het hele gebied ligt in de groene zone, met uitzondering van enkele winkelstraten in de rode zone
 • parking.brussels (gewestelijk parkeeragentschap) verstrekt vrijstellingskaarten en controleert het parkeren.

Zones

carte de stationnement

Sinds 1 januari 2020 ligt het volledige grondgebied van Schaarbeek in de groene zone, met uitzondering van enkele winkelstraten in de rode zone. Sommige plaatsen zijn voorbehouden voor leveringen, om de kinderen aan school af te zetten en om een elektrische wagen op te laden.

Raadpleeg het plan, de signalisatie en de parkeermeters om te weten waar zich in Schaarbeek de rode en groene zones bevinden en om het uurrooster te bekijken. Voor heel korte parkeertijden wordt het gratis 1/4-uurtarief veralgemeend in de hele gemeente, in rode en groene zones.

 

Groene zones - prioriteit voor buurtbewoners:

Groene zones zijn zones met betalend parkeren, van maandag tot zaterdag, van 9 tot 21 uur (tenzij anders vermeld op de parkeermeters).

De parkeerduur is er onbeperkt. Alle soorten vrijstellingskaarten zijn er geldig.

Rode zones - handelswijken:

Rode zones zijn beperkt tot handelswijken waar de rotatie van voertuigen noodzakelijk is om de toegankelijkheid voor de klanten te bevorderen. Parkeren is hier beperkt in de tijd (maximaal 2 uur) en betalend voor iedereen. Enkel de vrijstellingskaarten voor dringende medische zorgverleners zijn er geldig. Houders van een PBM-kaart kunnen er maximaal 2 uur gratis parkeren door hun parkeerschijf te leggen.

Binnen de groene of rode zones zijn plaatsen gereserveerd om

 • te leveren,
 • kinderen aan school af te zetten of
 • elektrische voertuigen op te laden.

De uurroosters variëren en zijn aangegeven op het signalisatiebord. Buiten de aangeduide uren is parkeren toegestaan volgens de gebruikelijke voorwaarden van de zone in kwestie.

Het gratis 1/4-uurtarief is niet van toepassing op de volgende 3 soorten zones.

Leveringszones

Die zones zijn voorbehouden voor leveringen, enkel voor de tijd die nodig is om een voertuig te laden of te lossen. Geen enkel voertuig mag er parkeren nadat de goederen zijn geladen of gelost, op straffe van betaling van een vergoeding van 100 euro.

Zones rond scholen

Die zones bevinden zich in de buurt van scholen om de kinderen snel tijdens de aankomst- en soms de vertrektijden van scholen af te zetten, zonder een dubbele rij te creëren. Concreet betekent dit dat het is toegestaan om kort te stoppen tijdens de aangegeven uren, enkel om de passagier(s) af te zetten en onmiddellijk opnieuw te vertrekken om plaats te maken voor het volgende voertuig.

De bestuurder van een voertuig mag gedurende die tijd de school dus niet binnengaan. Parkeren in deze zones tijdens de aangeduide uren brengt een retributie van € 100 met zich mee.

Laadzones voor elektrische voertuigen

In een 'elektrische laadzone' mogen elektrische voertuigen tijdens het opladen gratis worden geparkeerd.

In geval van overtreding (parkeren van een niet-elektrisch motorvoertuig of een elektrisch voertuig dat niet aan het laden is): een forfaitaire vergoeding van 50 euro is verschuldigd per parkeerbeurt.

Parkeerkaarten

De uitreiking van parkeerkaarten wordt volledig toevertrouwd aan het gewestelijk agentschap parking.brussels. Dat maakt het voor de Schaarbekenaren gemakkelijker om stappen te ondernemen aangezien ze één aanspreekpunt hebben, zowel voor het beheer van de kaarten als voor de retributies.

Opdrachten:

 • Informeren over en uitreiken van bewonerskaarten, codes voor eendagsbezoeken, kaarten voor bedrijven, enz.
 • Controleren of de in Schaarbeek geparkeerde voertuigen in orde zijn met hun betaling.

Er bestaan verschillende soorten kaarten:

Gemeentelijke kaarten

bestemd voor bewoners of zelfstandigen en vennootschappen met maatschappelijke- of uitbatingszetel in Schaarbeek; ze zijn geldig in de groene zones (niet in de rode zones). Ze zijn gedematerialiseerd:

Gewestelijke kaarten

Voor

 • Dringende medische zorgverleners
 • Thuiszorgverleners
 • Interventies.
Kaarten voor personen met een handicap

staan toe om:

 • te parkeren op plaatsen die uitsluitend voorbehouden zijn aan personen met een handicap (aangeduid met een blauwe afbeelding van een persoon in een rolstoel);
 • onbeperkt te parkeren in groene zones;
 • gedurende 2 uur te parkeren in de rode zone (met parkeerschijf).

Voor voertuigen zonder kaart: gebruik de bezoekerscode

 • Bezoekerscodes: Dit zijn codes die geactiveerd moeten worden via sms. Ze worden enkel verkocht aan inwoners of ondernemingen in Schaarbeek, die ze ter beschikking kunnen stellen van hun bezoekers.
  • Codes aan € 5 voor een dag
  • Codes aan € 2,50 voor 4u30
  • Maximaal 450 uur/jaar/huishouden
  • Alleen in de groene zone
  • Niet geldig voor de volgende voertuigen: autobussen, autocars, kranen, takelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens, opleggers, landbouwvoertuigen

Meer weten >>>

Betaling aan parkeerautomaten

De betaling aan parkeerautomaten kan gebeuren:

 • Per sms naar 4411 (€ 0,15/sms)
 • Via een app
 • Via bankkaart
 • In cash (enkel in de rode zone).

Bij het betalen voert elke gebruiker zijn nummerplaat in, die geregistreerd is in het systeem. Er wordt dus geen papier gedrukt en het is niet meer nodig om terug te keren naar de auto om een ticket achter de voorruit te plaatsen.

Controle

De nummerplaten van alle voertuigen die in orde zijn met de betaling (houders van een parkeerkaart of via parkeerautomaat) worden geregistreerd in een database.

De controle wordt uitgevoerd door agenten van parking.brussels, te voet of via auto’s of scooters die zijn uitgerust met camera’s (scan car en scan scooter); zij scannen de platen van geparkeerde auto’s en controleren of hun nummer in het systeem staat.

Het gebruik van die camera's is gereglementeerd door de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en het koninklijk besluit van 23 maart 2020 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt.

Elke camera wordt geïdentificeerd door een pictogram op het voertuig met de wettelijke informatie.

Tolerantie van buurgemeenten

Schaarbeek grenst aan vijf andere Brusselse gemeenten. Voor elk van hen bestaat een overeenkomst die een zekere tolerantie toelaat waardoor Schaarbekenaren met een bewonerskaart onder bepaalde voorwaarden aan de andere kant van de gemeentegrens mogen parkeren.

Opgelet:

 • die tolerantie geldt enkel voor bewonerskaarten, niet voor professionele kaarten
 • die tolerantie is niet van toepassing op voertuigen van 3,5 ton of meer.
 • De voorwaarden variëren naar gelang van de overeenkomst die met elke gemeente is gesloten:
  • in de tolerantiezone met Evere: alle inwoners van Schaarbeek met een geldige bewonerskaart mogen parkeren
  • in de vier andere tolerantiezone : alleen inwoners van de tolerantiezone mogen parkeren op het grondgebied van de buurgemeente, binnen de perimeter die in de tolerantiezone is opgenomen

Hier vindt u de lijst van straten waar geldige bewonerskaarten toegestaan zijn aan beide kanten van de gemeentegrens.

In Brussel Stad mogen Schaarbekenaren gedomicilieerd in de tolerantiezone (cf. plan noord en plan Notelaarsstraat)  parkeren

In Evere mogen Schaarbekenaren parkeren:

 • Lindestraat
 • Walckiersstraat
 • Genèvestraat: tussen de Leuvensesteenweg en de Friulilaan
 • Kolonel Bourgstraat: tussen de Georginlaan en de Maartlaan

In Sint-Lambrechts-Woluwe mogen Schaarbekenaren gedomicilieerd in de tolerantiezone parkeren:

 • Vergotestraat: tussen de Vergotesquare en de Linthoutstraat
 • Vergotesquare
 • Herbert Hooverlaan: tussen de Vergotesquare en de Maartlaan
 • Maartlaan: tussen de Herbert Hooverlaan en de Roodebeeklaan
 • Roodebeeklaan: tussen de Maartlaan en de Februarilaan
 • Brief gestuurd naar bewoners van de zone

In Etterbeek mogen Schaarbekenaren gedomicilieerd in de Olmstraat en de Linthoutstraat parkeren:

 • Olmstraat
 • Charles Degrouxstraat: tussen de Olmstraat en de Léon de Lantsheerestraat

In Sint-Joost mogen de Schaarbekenaren gedomicilieerd in de tolerantiezone parkeren in die tolerantiezone:

Reglementen