BBP, waarom? hoe?

De bestemmingsplannen bepalen de gebieden en hun bestemming: huisvesting, kantoren, handelszaken, groene ruimten

Een BBP, wat is het?

Een BBP (Bijzonder Bestemmingsplan) is een stedenbouwkundig plan op de schaal van een wijk. Hij verduidelijkt en vervolledigt voor een gegeven perimeter de hogere plannen die zijn:

Door wie ?

De opmaak van een BBP kan worden ingeleid door een gemeentelijke overheid of door de gewestregering. De bewoners van een wijk kunnen eveneens, onder bepaalde voorwaarden, de opmaak ervan vragen aan de Gemeenteraad.

De opmaak van het plan is onderworpen aan een openbaar onderzoek en bijgevolg aan een overleg tussen de openbare overheid en de bevolking.

En dan ?

Een BBP bestaat uit een plan (grafische voorschriften) en geschreven voorschriften. Deze voorschriften leggen de bodembestemming, de bouwwerken (inplanting, volume en uitzicht) en de verkeerswegen vast.

Al de BBP-bepalingen hebben bindende kracht en verordenende waarde. De aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning dienen ze dus in acht te nemen.

Niettemin is het mogelijk om te vragen er in een bepaalde mate van af te wijken en dit middels een procedure van openbaar onderzoek, advies van de Overlegcommissie en conform (of dwingend) advies van het Gewest. Deze procedure duurt minimaal 120 kalenderdagen. Het is inderdaad het Gewest die afwijkingen op een BBP kan toestaan op basis van een gemotiveerd voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.

Het is evenwel niet door de wet voorzien om af te wijken op een vastgelegde bestemming.