Speciale regelen van openbaarmaking

De speciale regelen van openbaarmaking omvatten een openbaar onderzoek en een vergadering van de overlegcommissie die een advies uitbrengt over de vergunningsaanvraag.

 

Een vergunningsaanvraag wordt enkel onderworpen aan de speciale regelen van openbaarmaking (SRO) als een regelgevende tekst dit voorziet (BWRO, GBP, BBP,...). De redenen voor voorlegging aan SRO zijn talrijk en divers.

Voorbeelden:

  • in geval van een milieueffectenrapport
  • in geval van overschrijding van een in het GBP bepaalde oppervlaktedrempel voor een bijzondere bestemming
  • als de aanvraag een afwijking van een bijzonder bestemmingsplan of van een verkavelingsvergunning inhoudt
  • als de aanvraag een afwijking inhoudt van een stedenbouwkundige verordening met betrekking tot volume, inplanting of vormgeving van de bouwwerken
  • etc.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten. Dit onderzoek wordt bekendgemaakt aan de hand van aanplakkingen vóór en rondom uw goed, wat de procedures voor vergunningen en attesten betreft.

Een openbaar onderzoek duurt in principe 15 dagen. Tijdens die periode ligt het dossier ter inzake op het gemeentebestuur.

Zie de lijst van lopende openbare onderzoeken >>>

Overlegcommissie

Na het onderzoek brengt de overlegcommissie in openbare zitting advies uit over het ontwerp.

Elk van de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest heeft een dergelijke commissie. Ze komt samen uiterlijk binnen de 30 dagen na de afsluiting van het openbaar onderzoek en groepeert vertegenwoordigers van de overheidsinstanties die deelnemen aan de ontwikkeling van de gemeente.

Na de openbare zitting, waarop alle standpunten van de betrokken partijen aan bod komen (vergunningsaanvrager, architect of rechtskundig adviseur, buurtbewoners of nog iedereen die zich bij het project betrokken voelt), vergadert de commissie met gesloten deuren om een met redenen omkleed advies uit te brengen.

Meer weten >>>