Burgerinterpellatie

Elke burger krijgt de mogelijkheid mondeling vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen, tijdens een openbare zitting van de Gemeenteraad.

 

De Nieuwe Gemeentewet verleent de burgers een interpellatierecht van de gemeenteraad.

De ontvankelijkheidsprocedure voor de interpellaties wordt geregeld door de bepalingen van het huishoudelijk reglement betreffende de punten die op de agenda worden geplaatst door de leden van de raad die geen lid zijn van het college.


Ordonnantie betreffende het interpellatierecht van de inwoners van een gemeente

Doelstelling

De interpellatierecht laat de burger toe rechtstreekse informatie of uitleg te bekomen over zaken van gemeentelijk belang.

Voorwaarden

Hier volgen de hoofdlijnen. De aanvraag:

  • moet schriftelijk worden ingediend door middel van bijgaand formulier
  • moet ondertekend zijn door min. 20 personen die in de gemeente gedomicilieerd zijn en ten minste 16 jaar oud zijn
  • moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang
  • mag geen uitsluitend privébelang hebben
  • moet in het Nederlands of het Frans opgesteld zijn
  • moet aan de gemeentesecretaris ten laatste 15 dagen voor de vergadering voorgelegd zijn

Er mogen maximaal drie interpellaties op de agenda van een zelfde vergadering worden ingeschreven.

Onontvankelijk is de interpellatie die reeds op de agenda van de raad staat, die reeds aan bod is gekomen in een interpellatie in de laatste drie maanden of die de mensenrechten met voeten treedt of racistisch of xenofoob van aard is.

De burgemeester of het lid van het college tot wiens bevoegdheden dat punt behoort, antwoordt tijdens de vergadering op de interpellatie. Vervolgens wordt een gespreksronde gehouden. Elke politieke partij vaardigt een spreker af die over 1,30 min. beschikt om zijn argumenten naar voren te brengen. Na de gespreksronde beschikt het college over een laatste repliekmogelijkheid.

Wilt u meer informatie over deze nieuwe regels, neem dan contact op met het Kantoor der Vergaderingen.