Sociale cohesie

In Schaarbeek wonen burgers van verschillende culturen en nationaliteiten (meer dan 135!) samen: Schaarbekenaren met Belgische roots, van Marokkaanse, Roemeense, Turkse, Poolse afkomst… jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, ... Schaarbeek blinkt uit in diversiteit, als een heuse staalkaart van de wereld, op de schaal van een gemeente. Deze diversiteit wordt nog benadrukt door de gemeente en door slimme, lokale initiatieven.

Sociale cohesie valt niet te improviseren

Zoveel persoonlijkheden en gemeenschappen harmonieus laten samenleven is een uitdaging die we elke dag aangaan. Tal van voorzieningen in Schaarbeek maken dit mogelijk.

De vzw Sociale Harmonisatie in Schaarbeek staat in voor de coördinatie van de twee programma’s waarmee die verenigingen kunnen worden ondersteund die aan beter "Samen Leven" werken op gemeentelijk vlak.

Programma voor sociale cohesie

Gemeentelijk contract voor sociale cohesie

Het beleid inzake sociale cohesie is bedoeld om initiatieven rond samen leven uit te werken, onder impuls van de COCOF en in samenwerking met de gemeenten en lokale verenigingen die actief zijn in de Brusselse achterstandswijken.

Het College van de COCOF heeft 4 prioritaire thema’s uitgewerkt voor de periode 2016-2020:

  • ondersteuning en begeleiding van schoolgaande jongeren;
  • de Franse taal leren en gebruiken als actieve burger;
  • intercultureel burgerschap;
  • samen leven.

Na een projectoproep  wordt het bedrag van de gewestelijke dotatie verdeeld over de projecten van lokale verenigingen. De keuze van de projecten en de budgettaire verdeling maken het voorwerp uit van overleg tussen het gemeentebestuur, de verenigingen en de subsidiërende overheid.

Met de ondertekening van een gemeentelijk contract voor sociale cohesie werd de samenwerking tussen deze 3 spelers bezegeld voor een termijn van 5 jaar.

In Schaarbeek staat de vzw Sociale Harmonisatie in Schaarbeek in voor de voorbereiding en opvolging van de uitvoering van dit contract, door toe te zien op de goede coördinatie van de projecten, de administratieve en pedagogische begeleiding en de beoordeling hiervan.

Gemeentelijk overleg

Een andere taak van de vzw SHS is de organisatie van gemeentelijk overleg tussen alle lokale interveniënten voor sociale cohesie. Hierbij worden adviezen verstrekt en voorstellen gedaan.

Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM) werd in 1991 opgericht door de federale overheid, om projecten te ondersteunen die de maatschappelijke integratie van personen van vreemde oorsprong, de preventie van discriminatie en een interculturele dialoog bevorderen.

Ieder jaar werd een projectoproep gelanceerd onder de 70 verenigingen die lid zijn van het gemeentelijk overleg in Schaarbeek, om acties te ondersteunen die vooral bestemd zijn voor personen van vreemde oorsprong of buitenlandse nationaliteit, met bijzondere aandacht voor nieuwe migranten en vrouwen.

Na de 6de staatshervorming werd het FIM echter opgeheven en werden de middelen verdeeld over de Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonië-Brussel, die een deel hiervan overdroeg aan Wallonië en de COCOF. Elke entiteit zal voortaan verantwoordelijk zijn voor de bestemming van haar middelen, in de sectoren waarvoor ze bevoegd is en naargelang van de door haar overheid vastgelegde doeleinden.