Waarom?

Is snelheid de voornaamste oorzaak van ongevallen in de stad? Ja! Dit is echter niet het enige argument om de snelheid in bepaalde zones te beperken tot 30 km/u. Door ons rijgedrag aan de wijk aan te passen, verbeteren we ook de levenskwaliteit voor de bewoners. Het is een manier van bijdragen tot een mobiliteit die beter is aangepast aan de verschillende verplaatsingsmogelijkheden (te voet, de fiets, elektrische step, hoverboard, enz.). Tot een beter aangepaste mobiliteit, een rustigere omgeving, minder stress, enz.

Minder ongevallen

Een gematigde snelheid biedt veel meer veiligheid aan alle gebruikers van de openbare weg. Dit is des te meer het geval in woonwijken waar veel voetgangers zijn. De algemene zone 30 vermindert aanzienlijk het aantal ongevallen en de ernst ervan omdat:

  • de reactietijd en de remafstand aanzienlijk worden verminderd;
  • de banden meer grip hebben;
  • de bestuurder heeft een betere visuele waarneming en anticipeert dus beter op de - soms plotse - reacties van de andere weggebruikers;
  • het verschil in snelheid tussen de verschillende vervoersmiddelen verkleint.

=> De algemene zone 30 voor meer veiligheid op de weg!

Vlotter verkeer 

Met 30 km/u rijden vermijdt plots optrekken gevolgd door bruusk remmen, bijvoorbeeld aan een rood licht, een zebrapad of een kruispunt. Het verkeer is er dus vlotter door geworden. Dat heeft ook een positief effect op de files.

=> De algemene zone 30 voor minder files!

Minder lawaai

Het lawaai is evenredig aan het aantal auto's maar ook aan hun snelheid; door 10km/u minder snel te rijden, kunnen we de lawaaihinder met 8% verminderen. De algemene zone 30 draagt tweemaal bij tot het verminderen van het lawaai in de wijken, want de aanleg ervan beperkt de snelheid en in sommige gevallen de intensiteit van het doorgaand verkeer.

=> De algemene zone 30 voor minder lawaaihinder!

Meer lokaal leven en een gedeelde openbare ruimte

Een gematigde snelheid maakt samenleven makkelijker. Zo zijn gemotoriseerde gebruikers oplettender voor de verplaatsingen van actieve gebruikers (fietsers, voetgangers) dankzij visuele contacten die tegen een hoge snelheid niet mogelijk zijn. Het invoeren van een zone 30 is bevorderlijk voor het plaatselijk verkeer en het leven in de wijk. Door de aanleg van de zone 30 kan de openbare ruimte aangenamer worden gebruikt: bredere voetpaden, meer beplanting, stadsmeubilair, ruimtes ingericht om elkaar te ontmoeten, buurtwinkels. De burger eigent zich opnieuw zijn wijk toe; de straat is niet enkel meer een doorgang, maar wordt opnieuw een leefruimte met een menselijker gezicht.

De zone 30 helpt dus om voorrang te geven aan wandelen en fietsen voor korte verplaatsingen.

=> De algemene zone 30 voor meer gezelligheid!

Minder CO2-uitstoot

Omdat de files verminderen, het verkeer vlotter verloopt en er een stimulans ontstaat om te voet te gaan en te fietsen, zorgt de “algemene zone 30” ook voor minder CO2-uitstoot en verbetert ze dus de luchtkwaliteit. Bovendien verbruik je minder als je trager rijdt.

=> De algemene zone 30 voor een betere lucht

Toepassing van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan en de beleidsnota inzake verkeersveiligheid

In 2009 werd het Gemeentelijk mobiliteitsplan goedgekeurd. Het is een strategische tool die op gemeentelijke schaal wil bijdragen tot de mobiliteitsplanning.  Het hoofddoel is de mobiliteit, de verkeersveiligheid en dus ook de levenskwaliteit van de inwoners verbeteren door de wagen rationeler te gebruiken.

 

Het GMP heeft de algemene zone van 30 km/u in de gemeente Schaarbeek met uitzondering van enkele verkeersassen goedgekeurd.  Sindsdien is de helft van de wegen zone 30 geworden en de Gemeente heeft inspanningen geleverd om de herinrichting en de veiligheid van bijna alle kruispunten van Schaarbeek te concretiseren.  Het was hoog tijd voor meer samenhang in Schaarbeek en om het doel van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan te bereiken.

Parallel met het GMP heeft de gemeente Schaarbeek in 2017 een beleidsnota inzake verkeersveiligheid opgesteld om hard op te treden tegen verkeersagressie en om de veiligheid van iedereen te garanderen.

Om geen gewonden en doden meer te moeten tellen op de weg, zet de gemeente al haar middelen en bevoegdheden in en past ze nultolerantie toe ten aanzien van verkeersagressie.

De invoering van de algemene zone 30 maakt deel uit van de omzetting van het GMP en de beleidsnota inzake verkeersveiligheid.

=> De algemene zone 30 om de beloftes van de Gemeente waar te maken!

 

Te consulteren documenten

Beleidsnota inzake verkeersveiligheid 2018-2020

September 2019 – Evaluatie