Beleidsnota inzake verkeersveiligheid

De  gemeente  Schaarbeek  voert  een  daadkrachtig  beleid  inzake  de  herinrichting  van  de  openbare ruimte, de beveiliging van de kruispunten en de verbetering van de voetgangers- en fietserszones. Sinds 2010 bestaat er een gemeentelijk mobiliteitsplan dat op heden voor 85% is uitgevoerd. Op dit moment wachten de gemeentediensten het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Good Move af om het te kunnen omzetten naar een nieuw lokaal mobiliteitsplan.

Tezelfdertijd werd door de politiezone vastgesteld dat de voornaamste bezorgdheden van de inwoners de snelheid, de agressie achter het stuur, het asociaal parkeren en de geluidsoverlast zijn. In 2017 heeft ze daarom besloten om bovenop haar dagelijkse taken een ambitieus verkeersactieplan in te voeren.

Desondanks waren er recent enkele dramatische incidenten te betreuren. Deze hebben een aantal burgers wakker geschud en geleid tot vraagtekens bij de verkeersveiligheid.

De gemeente Schaarbeek wil nu met deze beleidsnota in samenwerking met de politiezone krachtdadig reageren op het geweld op de weg.

De beoogde uitdagingen van dit actieplan 2018-2020 zijn de volgende:

  • het welzijn en de veiligheid verzekeren van de Schaarbekenaren en van bezoekers tijdens hun ver-
    plaatsingen binnen de openbare ruimte;
  • de subjectieve en objectieve veiligheid verbeteren (veiligheidsgevoel resp. drastische daling van het aantal ongevallen);
  • de meer kwetsbare weggebruikers beschermen: voetgangers en fietsers (vooral kinderen en bejaarden), motorrijders en mensen met beperkte mobiliteit;
  • samenwerken met de wijkbewoners en de verenigingen om de automobilisten en andere gebruikers van de openbare ruimte te sensibiliseren.

Op basis van deze doelstellingen bevat de beleidsnota reeds ingevoerde zaken (aanpassingen, preventie- en repressiemaatregelen) alsook een reeks nieuwe maatregelen voor een grotere efficiëntie in de strijd tegen de onveiligheid op de weg.

De gemeente Schaarbeek wil zich dus inschrijven in een zero-visie. Aan de ene kant door het inzetten van alle mogelijke middelen en competenties om niet langer gewonden of doden op haar grondgebied te moeten betreuren en aan de andere kant om eveneens een zerotolerantie toe te passen voor verkeersagressie.

 

Te consulteren documenten

Beleidsnota inzake verkeersveiligheid 2018-2020

September 2019 – Evaluatie