Voor wie? Hoe? Met wie?

De Duurzame wijkcontracten lopen over een periode 7 jaar en talrijke partners werken eraan mee. In de eerste plaats de wijkbewoners zelf, uiteraard met de hulp van de gemeente en haar partner, de vzw RenovaS.

Wat is een duurzaam wijkcontract?

Een duurzaam wijkcontract is een contract tussen de gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een wijk te herwaarderen, zodat ze gezelliger wordt en de levenskwaliteit van de bewoners verbetert.

Het contract omvat een aantal acties:

 • de bouw of renovatie van woningen;
 • de bouw of renovatie van openbare ruimten: pleinen, groene ruimten, voetpaden, straten;
 • de aanleg of renovatie van nieuwe openbare infrastructuren: een kinderdagverblijf, een sportzaal,…;
 • sociaaleconomische en culturele activiteiten om de wijk gezelliger te maken, een participatiedynamiek te bevorderen en werkgelegenheid te creëren.

Voor wie?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kiest elk jaar de perimeters waarvoor een duurzaam wijkcontract zal worden afgesloten.

Tot in 2016 werden de perimeters gekozen binnen een prioritaire interventieperimeter gedefinieerd op regionaal niveau: de Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (RVOHR). Die perimeter omvatte het grootste gedeelte van Brussel-Stad en de oude wijken van Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Jette, Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Vorst en werden door de Brusselse Regering gedefinieerd in het kader van het Regionaal Ontwikkelingsplan.

Het RVOHR bleek echter vrij star en niet eenvoudig aan te passen aan de veranderende realiteit en werd vervangen door een nieuwe prioritaire interventiezone: de stedelijke herwaarderingszone (SHZ).Die is flexibeler en kan om de vijf jaar worden herzien (of zelfs vaker als dat nodig is) op basis van de evolutie en de kennis van de wijken.

Het SHZ 2016 dekt verschillende statistische sectoren die zich voornamelijk op het grondgebied van de 12 gemeenten bevinden: Brussel, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost, Etterbeek, Elsene, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Anderlecht, Vost en Ukkel.

ZRU 2016

Toegang tot het cartografisch portaal BruGIS® >>>

Het Gewest roept de gemeenten elk jaar op een kandidatuur in te dienen voor de perimeter van hun keuze binnen de SHZ.

Hoe?

Een Duurzaam wijkcontract heeft een looptijd van 7 jaar.

planning contrat de quartier

 

Jaar 0: opstellen en goedkeuren van het programma

Het programma van de projecten en acties wordt opgesteld door de gemeente in overleg met het Gewest en met de hulp van een studiebureau dat de staat van de woningen, de openbare ruimten en de sociale indicatoren zoals werkloosheid, bewoonbaarheid van de woningen, bevolkingsdichtheid, culturele diversiteit, analyseert.

Die projecten en acties worden opgenomen in de 5 belangrijkste interventiedomeinen:

 • Huisvesting
 • De buurtuitrustingen en -infrastructuren
 • De openbare ruimten
 • De sociaaleconomische acties
 • De productieve, economische en commerciële ruimten.

Jaar 1 tot 4 (50 maanden): uitvoering van het wijkcontract

De uitvoeringstermijn voor de duurzame wijkcontracten is 50 maanden (tenzij er een bijkomende termijn van 6 maanden wordt afgesproken).

Tijdens die periode worden de acties en operaties uitgevoerd die in het programma werden vastgelegd.

Sinds 1996 vertrouwt de gemeente Schaarbeek de uitvoering van de duurzame wijkcontracten toe aan de vzw RenovaS.

De wijkcontractteams zijn ondergebracht in een wijkantenne om zo dicht mogelijk bij de bewoners te staan.

Jaar 5 en 6 (30 maanden): voltooiing van de projecten

De implementatie van de projecten kan dan worden verdergezet gedurende een termijn van 30 maanden.

In die 2,5 jaar kunnen de vastgoedprojecten worden afgerond.

Dan neemt de gemeente het over en levert de infrastructuren op.

Met wie?

Alle bewoners en betrokkenen van de wijk (verenigingen, scholen, enz.) zijn betrokken bij een Duurzaam wijkcontract.

Zoveel mogelijk bewoners en actoren bij de contracten betrekken is essentieel om de behoeften te kennen, de banden in de wijk te versterken en projecten uit te voeren die tot lang na de 4 jaar van implementatie blijven voortbestaan!

Meer concreet, als wijkbewoner kunt u aan het wijkcontract deelnemen tijdens:

 • dealgemene vergadering (AG) van de wijk, een informatieorgaan dat voor iedereen toegankelijk is en minstens een keer per jaar vergadert;
 • de wijkcommissie (WCO), een participatieorgaan waarin onder meer 8 bewoners zetelen die werden aangesteld in hun hoedanigheid van wijkbewoner: belast met het geven van advies;
 • wijkbezoeken;
 • themawerkgroepen,
 • aanwezigheid in de openbare ruimte,
 • festiviteiten ...
 • openbare enquêtes en overlegcommissies georganiseerd door de gemeente tijdens de formelere uitwerking van het programma.

Wetgeving