Eens uw bouwvergunning afgeleverd

Uw wettelijke verplichtingen

Als houder van de vergunning bent u verplicht uw toelating door aanplakking openbaar te maken. Zo kunnen de buren kennis nemen van het project.

Zij hebben 60 dagen de tijd om hiertegen verzet aan te tekenen bij de Raad van State.

Meer weten >>>

Binnen welke termijn moet u de werken aanvatten?

De geldigheidsduur van een vergunning is twee jaar.

De ordonnantie voorziet echter in de mogelijkheid om die termijn op drie jaar te brengen, voor zover de verlengingsaanvraag minstens twee maanden vóór de verstrijking van de oorspronkelijke termijn van twee jaar wordt geformuleerd.

Aanplakking van de vergunning en bekendmaking van de start van de werken

Voor de start van de werken moet de houder van de vergunning een mededeling aanplakken die te kennen geeft dat de vergunning afgeleverd werd (tijdens de hele duur van de werf) en de overheid op de hoogte brengen van de aanvang van de toegestane werken.

Opgelet, de niet-naleving van deze verplichtingen vormt een bouwmisdrijf!

Meer weten >>>

Einde van de werken

Na de beëindiging van de werken wordt u ook gevraagd dit te melden aan de dienst Stedenbouw

De stedenbouwkundige controles hebben tot doel te controleren of de werken in overeenstemming met de afgeleverde vergunning werden uitgevoerd.

Opgelet, zolang de werken niet werden gecontroleerd, blijft het dossier geopend en dit zal aan de potentiële kopers worden meegedeeld als het gebouw zou worden verkocht!