Controle op stedenbouwkundige vergunningen

De stedenbouwkundige controles hebben tot doel te controleren of voor de werken die binnen de perimeter van de gemeente worden uitgevoerd een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd en of ze in overeenstemming met de afgeleverde vergunning werden uitgevoerd.

In geval van een inbreuk wordt aan de eigenaar gevraagd om de situatie te regulariseren met een stedenbouwkundige vergunning (als de situatie overeenstemt met de geldende reglementering) of het gebouw weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

In bepaalde gevallen wordt er een proces-verbaal van de inbreuk opgemaakt. Die wordt aan het parket overgemaakt (dat een strafrechtelijke vervolging kan instellen) en aan Brussel Stedelijke Ontwikkeling (dat een administratieve sanctie kan opleggen).

De werken kunnen ook worden stilgelegd of het gebouw kan zelfs worden verzegeld.

Wat gebeurt er als werken in overtreding werden uitgevoerd?

De vaststelling van een overtrading kan aanleideing geven tot procesverbalen, juridische vervolgingen of administratieve sancties. Bij een verkoop worden deze overtredingen eveneens vermeld, wat de waarde van een goed gevoelig kan doen verminderen.

Die problemen kunnen uiteraard worden vermeden als men tijdig de juiste stappen onderneemt. Neem bij twijfel zeker contact op met de dienst Stedenbouw van de gemeente!

 

Opgelet ! Een overtreding heeft betrekking op een gebouw en niet op de eigenaar die haar heeft begaan. Als u een gebouw met een bouwovertreding koopt, dan erft u ze ook. Daarom is het aangewezen zich te informeren alvorens te kopen! De notarissen en imobiliënkantoren vragen stedenbouwkundige inlichtingen bij de gemeente aan, hetgeen mogelijk maakt om te weten te komen of bouwovertredingen warden vastgesteld. Maar de afwezigheid van een vaststelling betekent nog niet date r geen verborgen overtredingen op het gebouw rusten.