De procedure

De administratieve sanctie in het kort

Sinds 1999 zijn de gemeenten bevoegd om bepaalde vormen van overlast te sanctioneren met een boete. Dit wordt een administratieve gemeentelijke sanctie (GAS) genoemd. Dit systeem ontlast de rechtbanken en verzekert de uitvoering van de sanctie. Gemeentelijke administratieve sancties vormen het sluitstuk van het gemeentelijk overlastbeleid, dat eveneens inzet op het sensibiliseren van de bevolking en het nemen van structurele maatregelen om de oorzaken van de diverse vormen van overlast aan te pakken.

Wie stelt de overtreding vast?

Zowel politieambtenaren als beëdigde gemeenteambtenaren kunnen overtredingen op het Algemeen Politiereglement vaststellen. Tot de gemeenteambtenaren behoren meer bepaald de medewerkers van de dienst stedenbouw, netheid en de gemeenschapswachten. Zij zijn dus bevoegd om te verbaliseren wanneer overlast wordt vastgesteld en mogen je identiteitskaart vragen.

Welk beroep is mogelijk?

Na ontvangst van zijn PV heeft de betrokkene 15 dagen tijd om te reageren en eventueel te vragen om te worden gehoord. De door de gemeente aangestelde sanctionerende ambtenaar neemt vervolgens een beslissing. Na verzending van deze beslissing is beroep mogelijk bij de politierechtbank of de jeugdrechtbank voor minderjarigen.